Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2010

Vår ref.:

Pdf-versjon av høringsbrev - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det heltDeres ref                           Vår ref                        Dato
                                        201000615                 19.04.2010

 

HØRING - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Utvalget for bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 20. september 2008 og avga sin innstilling NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt 3. desember 2009. Utredningen i sin helhet finnes på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-22.html?id=587673

Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag som har betydning for utsatte barn og unge og deres møte med det offentlige tjenesteapparatet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, inviterer til en bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om, og slik ha mulighet til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet til alle grupper utsatte barn og unge.

Departementene er opptatt av å ha et helhetsperspektiv på barn og unge og deres hverdag. Derfor ønsker vi å se de ulike tjenestene for barn og unge i sammenheng. Departementene arbeider på ulike måter med tiltak for å styrke koordineringen av tjenester. Et eksempel er oppfølgingen av NOU 2009:18 Rett til læring som var på høring høsten 2009. Noen av forslagene i NOU 2009:18 tilsvarer omtrent forslagene i NOU 2009:22. Dette dreier seg blant annet om rett til å få oppnevnt en personlig koordinator, innføring av bestemmelser om individuell plan i barnehageloven og opplæringsloven, og ulike former for kartlegging av barn og unge. Forslagene beskrives på noe ulike måter i de to NOUene. Også Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, rett behandling på rett sted til rett tid foreslår en rekke tiltak for å legge til rette for bedre samhandling. Stortingsmeldingen skal etter planen behandles i Stortinget 27. april d.å.

Vi oppfordrer høringsinstansene til å vurdere forslagene i Flatøutvalgets innstilling, for å gi departementene innspill til det videre arbeidet på dette området.

Videre ønsker vi å gjøre høringsinstansene oppmerksomme på at Kunnskapsdepartementet vil følge opp NOU 2009:18 blant annet gjennom en stortingsmelding i 2011.

Helse- og omsorgsdepartementet vil når Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om samhandlingsreformen arbeide videre med denne. Høringsnotat om ny lov om helse og omsorgstjenester vil være en viktig del av oppfølgingen av samhandlingsreformen.

Barnevernloven som rettighetslov
Barnevernloven pålegger barnevernet en rekke plikter, men gir ikke barn og familier en lovfestet rett til tjenester. På denne bakgrunn fremmer utvalget forslag om å gjøre barnevernloven til en rettighetslov sett fra barnets ståsted. Dette foreslås gjennomført ved å endre barnevernlovens formålsbestemmelse (§ 1-1). 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er nå i ferd med å foreta en bredere vurdering av om barnevernloven bør bli en rettighetslov, og hvordan dette eventuelt skal reguleres i loven. Forslaget fra utvalget vil inngå som en naturlig del av vurderingen. På denne bakgrunn ber departementene høringsinstansene om i denne omgang å se bort fra utvalgets forslag om barnevernloven som rettighetslov.

Praktiske opplysninger
Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementene ber høringsinstansene selv sørge for å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen. I de tilfeller der overordnet organ samordner innsending av høringsuttalelser, ber vi om at det tydelig fremkommer hvilke underordnede organer som uttaler seg.
Departementene presiserer at høringslisten ikke er ment å være til hinder for at andre enn de som står på listen kan avgi uttalelse.

Vi inviterer høringsinstansene til å uttale seg om forslagene, og ber om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke kapitler og forslag som kommenteres. Dersom høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at betydningen av dette vurderes, og at eventuelle kommentarer gis i høringsuttalelsene.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@bld.dep.no. Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.) På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Høringsuttalelsene må være Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i hende innen 1. september 2010.

 

Med hilsen


Oddbjørn Hauge (e.f.)

                                                                   Eirunn Lysø

ADHD Norge
Akademikerne
Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre
Aktive foreldre
Aleneforeldreforeningen
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsutvalget for barnehabilitering i Norge (Sykehuset Østfold HF)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnejuridisk Forum
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
Barnevernets uviklingssenter i Nord-Norge
Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum
Childwatch International - UiO
Datatilsynet
Den Norske Lægeforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Departementene
Domstolsadministrasjonen
Elevorganisasjonen
FAFO
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Flerfaglig fellesorganisasjon
Folkehøgskolerådet
Foreldre- og barntiltak i Norge v/Nora Brataas ” Vilde”
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Foreningen 2 foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Funksjonshemmedes studieforbund
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Juridisk Rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kanvas
Kirkens bymisjon
Kirkens Familievern
Kommunene
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kristne friskolers forbund (KFF)
KS
Landets barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets regionsentre for barn og ungdoms psykiske helse
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barn – og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
NIFU STEP
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk forening for barn og unges psykiske helse
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lektorlag
Norsk logopedlag
Norsk Lærerlag
Norsk Montesorriforbund
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk psykiatrisk forening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk studentunion
Norsk sykepleierforbund
Norske fag- og friskolers landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for foreldre/ barn tiltak
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
PARAT Helse
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
PRESS - Redd Barna Ungdom
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Redd Barna
Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for Pakistanske Barn
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samordna opptak
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
SOS rasisme
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens lånekasse
Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Studentenes landsforbund
Trygge barnehager AS
Unge funksjonshemmede
UNICEF-komiteen i Norge
UNIO
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Voksne for Barn
We shall overcome
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen