Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Miljøverndepartementet sender med dette NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter på høring. Utredningen er avgitt av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. mars 2009. Utvalget overleverte sin innstilling til miljø- og utviklingsministeren 9. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2011

Vår ref.: 200703981-/AKA

Last ned høringsbrevet i pdf-format

Miljøverndepartementet sender med dette NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter på høring. Utredningen er avgitt av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. mars 2009. Utvalget overleverte sin innstilling til miljø- og utviklingsministeren 9. november 2010.

Utvalgets utredning er tilgjengelig på Miljøverndepartementets nettsider

Bakgrunn

Bruk og utslipp av miljøgifter medfører en alvorlig, langsiktig og global trussel mot biologisk mangfold, matforsyning og helse for kommende generasjoner. De alvorlige effektene av miljøgifter, samt problemets globale karakter, gjør tiltak mot utslipp av miljøgifter til et høyt prioritert område både i den nasjonale og internasjonale miljøpolitikken. I Norge har regjeringen vedtatt et mål om at utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. Det arbeides aktivt med å følge opp målet. Miljøgiftsutfordringen er imidlertid svært omfattende og sammensatt, og ytterligere tiltak vil derfor være nødvendig for å møte de langsiktige utfordringene.

Utvalgets mandat

Utvalgets oppdrag har vært å foreslå konkrete tiltak som kan bidra til at 2020-målet nås. Alle relevante utslippskilder var omfattet av oppdraget, og mandatet sier blant annet at tiltakene skal vurderes i forhold til skadevirkningen av utslippene av miljøgifter og i forhold til internasjonale muligheter og begrensninger. Utvalget ble også bedt om å se på tiltak rettet mot forsknings- og overvåkingsaktiviteter i lys av kunnskapsmangelen på feltet. Mandatet i sin helhet og utvalgets tolkning av dette framgår av kapittel 1 i utredningen. 

Om høringen

Utvalgets arbeid ble igangsatt for å gi myndighetene et styrket grunnlag for videreutvikling av norsk politikk og virkemidler på området. Utvalget foreslår både sektorovergripende tiltak, sektorvise tiltak og tiltak knyttet til kunnskapsoppbygging. Utvalget har pekt på et begrenset antall tiltak som det mener bør gis hovedprioritet. Vi oppfordrer høringsinstansene til å vurdere forslagene i utvalgets innstilling og gi departementet innspill til videre arbeid for å redusere bruk og utslipp av miljøgifter fram mot 2020.

Det har ligget til grunn at nærmere virkemiddelvurdering skal utføres av myndighetene etter at oppdraget var avsluttet. Vi ber derfor også om synspunkter fra høringsinstansene på behov for endrede og nye virkemidler i lys av utvalgets forslag til tiltak.

Miljøverndepartementet ber om høringsinstansenes merknader til utredningen innen 20. mars 2011.

Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@md.dep.no. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for foreleggelse for underliggende etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Mona Aarhus
avdelingsdirektør

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Sysselmannen på Svalbard
Sametinget
Klima- og forurensningsdirektoratet
Norsk polarinstitutt
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Fiskeri- og kystdirektoratet
Mattilsynet
Arbeidstilsynet
Helsedirektoratet
Norges Forskningsråd
Kommunenes sentralforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen
Norsk industri
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Byggenæringens landsforening
Kosmetikkleverandørenes forening
Dagligvarehandelens miljøforum
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Råfisklaget
Norske sjømatbedrifters landsforening
Norsk Vann
Avfall Norge
Norsas
Loop
Elretur
Renas
Ragn-Sells AS
Eurovironment AS
Ruteretur
Norsk returmetallforening
Bellona
Norges Naturvernforbund
Norges miljøvernforbund
Natur og ungdom
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Grønn hverdag
Stiftelsen miljømerking
Miljøfyrtårn
Forbrukerrådet
NIVA
NILU
Bioforsk
NIFES
Forum for utvikling og miljø
NTNU
Statistisk sentralbyrå
UMB
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Veterinærinstituttet
Norges Veterinærhøgskole
Høgskolen i Bodø
Havforskningsinstituttet
Statoil
Hydro
Jotun
Yara
Elkem
REC
Ecoonline