Høring - NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene

Er regelverket godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor?

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2012

Utredningen er avgitt av Barnehagelovutvalget, ledet av Kjell Erik Øie. Utvalget har foretatt en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter, for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor.

Utvalget foreslår en sterkere regulering på de områdene som fremstår som særlig kritiske for å sikre likeverdighet og høy kvalitet i sektoren. Utvalget har samtidig hatt et særlig fokus på å ivareta kommunenes frihet til å kunne utvikle gode tilbud med barnas og brukernes behov i fokus.

Utvalget har lagt særlig vekt på hensynet til barnas beste. Det er utvalgets vurdering at endringene i sektoren de siste årene har skapt behov for en grundig gjennomgang av regelverket. Utvalget har fulgt opp sine vurderinger med et forslag til ny barnehagelov.
(06.02.2012)


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser

NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene


Høringsbrevet og -notatet (NOU 2012: 1) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


 

Vår ref.: 201200556

Høring av NOU 2012: 1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene

 

Kunnskapsdepartementet (KD) sender på høring NOU 2012: 1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene. Utredningen er avgitt til KD av Barnehagelovutvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 25. juni 2010 og overleverte sin utredning til KD den 16. januar 2012. Utvalget har foretatt en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor.

Utvalgets utredning kan hentes fra KDs nettsider:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1.html?id=669113

Barnehagesektoren har vært gjennom stor vekst og omstilling de siste årene, sist med rammefinansiering gjeldende fra 1. januar 2011. Utvalget foreslår en sterkere regulering på de områdene som fremstår som særlig kritiske for å sikre likeverdighet og høy kvalitet i sektoren. Utvalget har samtidig hatt et særlig fokus på å ivareta kommunenes frihet til å kunne utvikle gode tilbud med barnas og brukernes behov i fokus. Utvalget har lagt særlig vekt på hensynet til barnas beste. Det er utvalgets vurdering at endringene i sektoren de siste årene har skapt behov for en grundig gjennomgang av regelverket. Utvalget har fulgt opp sine vurderinger med et forslag til ny barnehagelov.

KD ber om at høringsinstansene kommer med sine høringsuttalelser innen 4. mai 2012. I merknadene ber vi om at det refereres til kapitler og avsnitt. Høringsuttalelser sendes elektronisk til departementets postmottak på adressen postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til videre framdrift i saken vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Vi ber om at høringsinstansene ved behov sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner m.v. Det anmodes om at kommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine kommunale barnehager i en felles høringsuttalelse. En liste over høringsinstansene følger vedlagt.


Eventuelle spørsmål til høringen kan sendes til barnehage@kd.dep.no

Med hilsen

Christian Kolstad (e.f.)
avdelingsdirektør
Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard
rådgiver

ACEA  holding AS
Alle landets ikke-kommunale barnehager
Aktive Foreldre
Arbeidsdepartementet
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De statlige helseforetakene
Delta
Den Norske Stats Husbank
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Espira
Fagforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Fornyings-, aministrasjons-, og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Helse- og omsorgsdepartementet
Human-Etisk Forbund
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Justisdepartementet
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunal- og regional departementet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom invandrere og myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Lovdata
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
NLA Høgskolen
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
OMEP Norge c/o Elin Eriksen Ødegaard, Senter for utdanningsforskning
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Stiftelsen Husmødrenes barnehage i Bergen
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Vappusbarnehagene
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)