Høring - NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene

Er regelverket godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor?

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2012

Utredningen er avgitt av Barnehagelovutvalget, ledet av Kjell Erik Øie. Utvalget har foretatt en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter, for å vurdere om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor.

Utvalget foreslår en sterkere regulering på de områdene som fremstår som særlig kritiske for å sikre likeverdighet og høy kvalitet i sektoren. Utvalget har samtidig hatt et særlig fokus på å ivareta kommunenes frihet til å kunne utvikle gode tilbud med barnas og brukernes behov i fokus.

Utvalget har lagt særlig vekt på hensynet til barnas beste. Det er utvalgets vurdering at endringene i sektoren de siste årene har skapt behov for en grundig gjennomgang av regelverket. Utvalget har fulgt opp sine vurderinger med et forslag til ny barnehagelov.
(06.02.2012)


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser

NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene


Høringsbrevet og -notatet (NOU 2012: 1) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.