Om kjærlighet og kjøletårn

Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2013

Vår ref.: 201204272

Høring NOU 2012:17 - Om kjærlighet og kjøletårn - strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Ved kongelig resolusjon 3. desember 2010 ble ”Syse-utvalget” oppnevnt for å utrede ulike spørsmål knyttet til straffelov og smittsomme sykdommer. Utvalget avga sin utredning til helse- og omsorgsministeren 19. oktober 2012.

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på utvalgets vurderinger, avsluttende konklusjoner og anbefalinger slik de fremgår av kapittel 11.

 

Utredningen kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside

 

Det er ønskelig med en bred deltakelse, og inviteres derfor til at også organisasjoner, instanser og interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adresselisten kan komme med innspill.

 

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adresseliste.

 

Høringsfristen er 22. januar 2013. Vi ber om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes

elektronisk til postmottak@hod.dep.no

 

Høringsuttalelsene kan også sendes i papirversjon til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo


Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

 

Med vennlig hilsen

 

Jan Berg e.f.

underdirektør

                                                                                          Lars Due-Tønnessen

                                                                                          seniorrådgiver

Høringsinstanser

 

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Tingrettene

Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidistriktene

Kriminalpolitisentralen

ØKOKRIM

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

 

Advokatforeningen

Amnesty International Norge

Bergen forsvarerforening

Den norske Dommerforening

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Forsvarergruppen av 1977

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jussformidlingen i Bergen

NGO-forum for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges Røde Kors

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Politiets fellesforbund

Politijuristene

Rettspolitisk forening

Stine Sofies Stiftelse

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk senter for menneskerettigheter

Politihøgskolen

Sivilombudsmannen

 

Aidsnett

Aksept

A-LARM – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Amnesty International

Blå Kors Norge

Brynsenglegene

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Den norske Advokatforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Fellesorganisasjonen (FO)

Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Foreningen for transpersoner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fransiscushjelpen

Gatejuristen – Kirkens bymisjon

Helseutvalget for bedre homohelse

HivNorge

Homopositiv

Human-Etisk Forbund

Internasjonal Helse- og sosialgruppe (IHSG)

Kirkens Nødhjelp

Klinikk For Seksuell Opplysning

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter (KIM)

KS – Kommunenes sentralforbund, sektor helse og omsorg

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

LAR Nett Norge

Lille Grensen legesenter

LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Menneskeverd

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom

NA, Anonyme Narkomane

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NIBR

Norges Kristne Råd

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Norsk Forening for Mikrobiologi

Norsk pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Olafiaklinikken

Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

PARAT Helse

Prostituertes Interesseorganisasjon i Norge (PION)

Primærmedisinsk Verksted (PMV)

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Rokkansenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Røde Kors

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Sex og Politikk

Sex og Samfunn – senter for ung seksualitet

SINTEF Helse

Skeiv Verden

SPEKTER

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet i fylkene

Fylkesmennene

Helse- og sosialombudet i Oslo

Pasient- og brukerombudene

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Statens helsetilsyn

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) v/ Justisdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Landets regionale helseforetak RHF

Oslo universitetssykehus

Den rettsmedisinske kommisjon

Landets regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Det medisinske fakultet, NTNU

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø

Det samfunnsvitenskapelige fakultet v/ Universitetet i Stavanger

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap v/ Universitetet i Agder

Forskningsstiftelsen FAFO

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

Landets høyskoler med helsefaglig og samfunnsfaglig utdanning

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF

Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Norges forskningsråd

Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemmede

Norsk senter for menneskerettigheter

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Senter for rus- og avhengighetsforskning, Seraf

Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Biskopene

Bioteknologinemnda

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Foreningen For Transpersoner  Norge

Foreningen for ufrivillig barnløse

Forum for Bioteknologi

Fürst medisinske laboratorium AS

Human-Etisk Forbund

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges kristelige legeforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk senter for menneskerettigheter

Organisasjonen Voksne for Barn

Pasientskadenemnda

Redd Barna

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Senter for medisinsk etikk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Surrogatiforeningen

Teknologirådet

Yngre legers forening

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet

 

Akademikerne

Datatilsynet

De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og

beredskap

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kreftregisteret

Landets fylkesmenn

Landets fylkeskommuner

Landets kommuneleger

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landsgruppen av helsesøstre NSF

Legeforeningens forskningsinstitutt

Longyearbyen lokalstyre

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)

Nasjonalt senter for telemedisin

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Norges Handikapforbund

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp

Norsk Helsenett AS

Norsk Pensjonistforbund

Norsk senter for elektronisk pasientjournal

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske kvinners sanitetsforening

Parat Helse

Senter for medisinsk etikk (SME)

Statens legemiddelverk

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

UNIO

Utdanningsforbundet

 

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Anonyme narkomane

Blå Kors i Norge Brukerforeningen

De regionale helseforetakene

Delta

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Fagforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Forbundet Mot Rusgift

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

Forsvarergruppen av 1977

Helsetjenestens lederforbund

Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kommunenes Sentralforbund

Kriminalitetsforebyggende råd (Kråd)

Kriminalomsorgens utdanningssenter

(KRUS)

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

Kriminalomsorgsregionene

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Legeforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonale folkehelseinstitutt (FHI)

Nasjonalt kompetansesenter for

medikamentassistert rehabilitering, helse

øst (MARIO)

Nordlandsklinikken

Norges Politilederlag

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

Norsk sykepleierforbund

Parat Helse

Pasientombudene

Politiets Fellesforbund

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Sivilombudsmannen

Statens helsetilsyn

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Tyrilistiftelsen

Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi

Velferdsalliansen

Østnorsk kompetansesenter

 

 

Til toppen