Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Et offentlig utvalg ledet av Stener Kvinnsland, leverte NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? til helse- og omsorgsministeren 1. desember 2016. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2017

Vår ref.: 16/6520

Bakgrunn

I oktober 2015 ble det oppnevnt et offentlig utvalg med mandat å utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalget skulle blant annet vurdere følgende alternativer:

a) avvikling av de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet

b) opprettelse av et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene

c) opprettelse av et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene

d) eventuelle andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.

Utvalget skulle også vurdere inndelingen i helseregioner og antall helseforetak i lys av de alternative modellene, samt eierskapet til og forvaltningen av bygg.

Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi sine vurderinger av forslagene i NOU 2016: 25. Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfristen er 3. mars 2017.

Med vennlig hilsen                                                           

Frode Myrvold (e.f.)
ekspedisjonssjef


Mette Bakkeli 
avdelingsdirektør

                                                                   

Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan
Akademikerne
Aleris Helse
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken
Datatilsynet
DELTA
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kreftforeningen
Kriminalomsorgsdirektoratet
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak og deres brukerutvalg
Landets høgskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mental Helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Farmaceutiske forening
Norges Røde Kors
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Sykehusfarmasøyters forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
PARAT
RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rådet for psykisk helse
SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
SAN – Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitets- og høyskolerådet
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
UNIO
Utdanningsforbundet
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)