Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2019

Vår ref.: 19/2580 EO TRR/bj

Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov      


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov.

Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget ble bedt om å utarbeide en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettsikkerheten og tilliten til forvaltningen, og samtidig legger til rette for en god og effektiv saksbehandling. Det ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til rette for digitalisering av saksbehandlingen og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet.

Utvalgets lovutkast fremgår av utredningen side 17 – 46. Et sammendrag og oversikt over forslagene fremgår av utredningen side 46 – 54.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 2. desember 2019.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert sammen med øvrige uttalelser.

 

Med hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør

Tonje Rønneberg Ruud
lovrådgiver

 

Departementene
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Arkivverket
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Disiplinærnemnda for advokater
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forsvaret
Forsvarsbygg
Fredskorpset
Fylkesmennene
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Havforskingsinstituttet
Helsedirektoratet
Helseklage
Husbanken
Innstillingsrådet for dommere
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jernbanedirektoratet
Justervesenet
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
KORO – Kunst i offentlege rom
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kulturrådet
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landinfo
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid
Norges bank
Norges forskingsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk akkreditering
Norsk Filminstitutt
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Romsenter
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Oljedirektoratet
Pasient- og brukerombudene
Patentstyret
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksarkivet
Rikslønnsnemnda
Rådet for taushetsplikt og forskning
Samordna opptak
Sekretariatet for konfliktrådene
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
SIFO – Statens institutt for forbruksforsking
Sivil klareringsmyndighet
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Språkrådet
STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Tolldirektoratet
Trygderetten
UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Valgdirektoratet

Nord universitetet
Norges miljø- og biovitskaplige universitet (NBMU)
Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)
OsloMet – Storbyuniversitetet
Statlige høyskoler
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø

Arbeidsretten
Høyesterett
Jordskifterettene
Lagmannsrettene
Tingrettene
Utmarksdomstolen for Finnmark

Den norske kirke
Norges institusjon for menneskerettigheter
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Ambita AS
Avinor
Bane Nor SF
Enova SF
Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)
Gassnova SF
Innovasjon Norge
NRK AS
NSB AS
Siva SF
Statnett SF
Statskog SF

Amedia
Fagpressen
Institutt for journalistikk
Kommunal rapport
Landslaget for lokalaviser
Mediebedriftenes Landsforening
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Schibsted
TV2

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Delta
Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finans Norge
Forskerforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Juristforbundet
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidgsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
De reisende kvinners forum
Den katolske kirke i Norge
Den norske Atlanterhavskomité
Den norske Helsingforskomité
Det jødiske samfunn i Trondheim
Det Mosaiske Trossamfund
Det Norske Nobelinstitutt
Flyktninghjelpen
Framtiden i våre hender
Frelsesarmeen
Fritt ord
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatejuristen
Greenpeace Norge
Human Rights Service
Human-Etisk forbund
IKT-Norge
International Romani Unions representative in Norway
Islamsk råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kirkens nødhjelp
Kirkerådet
Kopinor
KUN
Kvenlandsforbundet
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Leger uten grenser
Menneskeverd
Miljøstiftelsen Bellona
MIRA-senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Naturvernforbundet
NOAS
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kulturvernforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Røde Kors
Norsk folkehjelp
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pasientforening
Norske Kveners forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norsk-finsk forbund
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Romanifolkets kystkultur
Romano Kettanipa
Romsk råd i Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skogfinske interesser i Norge
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Zero
Taterne/romanfolkets menneskrettighetsforening
Taternes landsforening
Unicef Norge
Velferdsalliansen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Voksne for barn

Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske parti
Partiet de Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Senterpartiet
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre