Høring - ny konsesjon til Posten Norge AS

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til ny konsesjon til Posten Norge på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2011

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til ny konsesjon til Posten Norge på høring. Postens gjeldende konsesjon utløper 31. desember 2011.

Konsesjonsutkastet tar utgangspunkt i gjeldende konsesjon, men foreslås endret og presisert på enkelte punkter.

 

Vår ref.: 11/1313-RHO

Ny konsesjon til Posten Norge AS - høring

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til ny konsesjon til Posten Norge på høring. Postens gjeldende konsesjon utløper 31. desember 2011. Konsesjonsutkastet tar utgangspunkt i gjeldende konsesjon, men foreslås endret og presisert på enkelte punkter.

I dette brevet gjøres det kort rede for de punktene som foreslås endret.

1. BAKGRUNN
I forbindelse med utarbeidingen av forslag til ny konsesjon har Samferdselsdepartementet mottatt konkrete innspill fra Posten Norge 23. desember 2010 og Post- og teletilsynet 31. august 2011.

Postens konsesjon skal fastsettes med hjemmel i gjeldende postlov og postforskrift. Dette danner rammen for den nye konsesjonen.

Utkast til ny konsesjon og innspill fra Posten Norge AS og Post- og teletilsynet finnes på regjeringen.no.

2. NÆRMERE OM ENDRINGENE I KONSESJONEN
Følgende endringer er vurdert:

2.1 Endringer som krever nytt hjemmelsgrunnlag
Noen av de endringene som har vært vurdert, vil kreve et endret hjemmelsgrunnlag og vil derfor ikke være aktuelt å gjennomføre med grunnlag i gjeldende postlovgivning. Dette gjelder plikt til å sette opp postkasse, en eventuell tids¬begrensning av adgangen til å hente post på postkontoret (når kasse ikke er satt opp), forbedringer i klageordningen, avvikling av verdibrev¬tjenester og eventuell fjerning av plikten til retur av korrekt utleverte sendinger når mottaker ikke vil motta dem.

2.2 Leveringspliktige tjenester i hele det faste ekspedisjonsnettet
I dagens konsesjon kreves det at alle tjenester tilbys i alle Postens faste ekspedisjonssteder. Det er videre krav om minst ett fast ekspedisjonssted i hver kommune. Posten ønsker en endring slik at de bare trenger å tilby alle leveringspliktige tjenester i ett fast ekspedisjonssted i hver kommune. En slik endring vil gjøre det mulig å omdanne en del ekspedisjonssteder til Post i butikk – enkel (PIB enkel), det vil si at bare de mest etterspurte tjenestene tilbys i disse ekspedisjonsstedene.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å behandle dette spørsmålet i neste melding til Stortinget om virksomheten til Posten Norge AS (eiermeldingen). Dersom man i eiermeldingen går inn for PIB enkel, vil konsesjonen kunne endres på dette punkt etter at Stortinget har gitt sin eventuelle tilslutning.

2.3 Postoppkrav
I dagens konsesjon settes det krav til at Posten skal tilby postoppkrav for sendinger inntil 20 kg innenlands og inntil 2 kg til utlandet. For sendinger til utlandet skal tjenesten tilbys i den grad Postens samarbeidspartnere i mottakerland tilbyr slik formidling.

Posten vil ha fjernet leveringsplikten for postoppkrav i konsesjonen. De anfører at det finnes gode alternativer og at etterspørselen etter tjenesten har vært sterkt synkende over flere år, jf. den sterkt økende betaling med kredittkort over nett. Tilbudet om postoppkrav eksisterer i dag kun innenlands fordi ingen mottakerland tilbyr slik formidling lenger. 

Samferdselsdepartementet vurderer det imidlertid slik at tiden ikke er moden for å avskaffe postoppkrav innenlands. Det dreide seg i 2010 fortsatt om 463 000 sendinger. Departementets vurdering er at det fortsatt er et ikke uvesentlig behov for tjenesten, men ser at prismekanismene gjør det stadig mer gunstig å benytte andre tjenester. Postens plikt til å tilby postoppkrav innenlands foreslås derfor videreført.

Departementet anser det imidlertid ikke hensikts¬messig å ha bestemmelser om postoppkrav til utlandet så lenge dette ikke er et eksisterende tilbud til noe land. Samferdsels¬departementet foreslår derfor at konsesjonen endres slik at dette ikke lenger er et krav i konsesjonen.

2.4 Henvisninger til markedsføringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Posten foreslår i sitt brev 23. desember 2010 at henvisningen til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 tredje ledd som forplikter Posten til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner skal utgå. På samme måte har konsesjonen en bestemmelse om at Posten er forpliktet til å ha en reservasjonsordning for uadressert reklame etter markedsføringsloven. Posten anfører at det er overflødig å ha en henvisning i Postens konsesjon til plikter som følger av annet regelverk.

Samferdselsdepartementet mener disse henvisningene er hensiktsmessige ut fra et ønske om å synliggjøre Postens forpliktelser etter disse lovene. Departementet går derfor inn for at begge henvisningene beholdes. Den eneste endringen som foreslås er en oppdatering av referansen til den nye markedsføringsloven, slik at rett paragraf benyttes.

2.5 Utleveringshyppighet ved ekstraordinære omstendigheter
Posten kan gjøre unntak fra daglig omdeling ved ekstraordinære omstendigheter. Etter konsesjonens punkt 3.8.2 fjerde ledd skal omdeling skje minst tre dager i uken uansett hvor ekstraordinære tilfeller det er snakk om. Post- og teletilsynet kan gi dispensasjon fra dette kravet når det er umulig eller urimelig kostnadskrevende å utlevere minst tre dager pr. uke. Posten viser i sitt brev til at det her er snakk om forbigående omstendigheter og at det er tidkrevende å innhente dispensasjon fra Post- og teletilsynet når slikt oppstår. Tilsynet ga derfor i 2002 en generell dispensasjon fra kravet.

Samferdselsdepartementet ser at bestemmelsen er utformet på en uhensiktsmessig måte og at den ikke har en egen funksjon slik den står i dag. I utkastet til ny konsesjon foreslås derfor å slå sammen fjerde og femte ledd i dagens konsesjon slik at kravet om minst tre dager i uken bare vil gjelde unntaket for særlige geografiske forhold.

2.6 Maksimalprisordningen
Posten ønsker et mer fleksibelt pristak. Med de produktomlegginger som nå foretas er det også behov for å revidere dagens modell. Maksimalprisordningen i konsesjonens punkt 5.7 er etter Postens mening ikke tilpasset en situasjon med kraftig volumfall. De ber om tillatelse til å øke prisene for gjennomsnittet av de regulerte tjenestene tilsvarende lønnsøkningen pluss volumfallet minus et effektiviseringskrav. Posten ønsker videre at denne ordningen skal kunne settes til side ved større produkt- og prisomlegginger i konsesjonsperioden.

Samferdselsdepartementet mottok innspill fra Post- og teletilsynet om maksimal¬pris-ordningen 31. august 2011. Tilsynet mener en maksimalprisordning er et velegnet virkemiddel for å sikre formålet med reguleringen og samtidig balansere hensynet til forbrukerne med Postens behov for fleksibilitet. De går derfor inn for å videreføre ordningen for de produkter som i dag er omfattet.  Videre anfører tilsynet at maksimalprismodellen bør benytte lønnsindeksen for heltidsansatte i samferdsels-sektoren (endring i månedslønn per 1. oktober hvert år). Sterkt fallende volumer gjør det nødvendig å gi Posten betydelig frihet til å rebalansere prisene på enkelttjenester. For å hindre urimelige pris¬økninger er det hensiktmessig å videreføre en grense for hvor mye prisene for enkelttjenester kan endres hvert år. Tilsynet mener 7 prosentpoeng utover endringen i den relevante indeksen er passende. Dette er en økning av satsen fra nåværende 5 prosentpoeng. Tilsynet går inn for å videreføre at differansen mellom den rapporterte prisøkningen og pristaket i et gitt år skal kunne overføres til neste kalenderår for å sikre en viss prisfleksibilitet i reguleringsperioden.

Samferdselsdepartementet støtter tilsynets vurderinger og foreslår at maksimal¬pris-ordningen bør videreføres og knyttes til Statistisk sentralbyrås indeks for heltidsansatte i samferdselssektoren. Vi foreslår også at maksimal prisendring for enkeltprodukter i kurven bør være 7 prosentpoeng ut over indeksen. Dette er en økning som gir en noe større fleksibilitet. Økninger ut over dette vil fortsatt måtte vurderes særskilt av tilsynet.

2.7 Banktjenester i ekspedisjonsnettet
Posten er i konsesjonen forpliktet til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom hele selskapets ekspedisjonsnett, jf. lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett.

På lik linje med henvisning til tilgjengelighets- og diskrimineringsloven og markedsføringsloven skulle fullstendighetshensyn også her tilsi at man videreførte bestemmelsen. Samferdselsdepartementet har imidlertid utredet behovet for bankplikten og vil legge frem forslag om endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett for Stortinget. Departementet foreslår derfor at konsesjonsbestemmelsen om banktjenester utgår. Dette endrer ikke i seg selv leveringsplikten som går fram av loven.

2.8 Postkasseplassering
Det har i løpet av inneværende konsesjonsperiode vært en del saker knyttet til plassering av postkasser der kunden har blitt bedt om å flytte utleveringspostkassen langt unna boligen. Samferdselsdepartementet har i den forbindelse vurdert å gjøre en innstramming av unntaksregelen for postkasser der det er færre enn tre husstander per km vei. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til effektene av en endring og vi velger derfor å høre to alternativer:

Alternativ 1 vil sette en maksimal avstand fra normal plassering på 3 km, mens alternativ 2 er å beholde dagens bestemmelse, men med en presisering av at Posten i størst mulig grad skal komme til enighet med postkasseeieren om plassering.

Dersom det settes en ny grense for maksimal avstand, så kan det etter omstendig-hetene være aktuelt at denne trer i kraft noe senere enn 1. januar 2012 slik at Posten får anledning til å foreta de nødvendige endringer i sin organisasjon. Fra tidligere vurderinger vet man at en fjerning av muligheten for å bruke unntaks¬bestemmelsen i sin helhet vil bety en kostnadsøkning for Posten på anslagsvis 60 til 80 MNOK. De fleste postkasser blir imidlertid plassert mindre enn 1 km unna. En maksimal grense på 3 km berører plasseringen av 274 postkasser i henhold til statistikken for 2010.

3. VIDERE FREMDRIFT
Samferdselsdepartementet ønsker innspill fra høringsinstansene på utkastet til konsesjon for Posten Norge AS. Disse vil bli tatt med i den endelige vurderingen av innholdet i konsesjonen.

Konsesjonen er ment å tre i kraft fra 1. januar 2012. Det gjennomføres derfor en høring med kun seks ukers høringsfrist. Alle høringsinnspill må være Samferdsels-departementet i hende innen 9. november 2011.


Med hilsen


Jørn Ringlund e.f.   -   Randi Hovde

(Brevet i pdf-versjon)

Likelydende brev sendt:

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het
Den Norske Advokatforening
Den Norske Fagpresses Forening
Fagpressens Informasjonskontor (Postvakt)
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
HSH
Huseiernes Landsforbund
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og transportindustriens landsforening
lokalPosten
MediaPost AS
Mediebedriftenes Landsforening
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nei til EU
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Handikapforbund
NorPost AS
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Rogaland fylkeskommune
Schenker AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Språkrådet
Statistisk Sentralbyrå
Strålfors AS
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
TollpostGlobe AS
Troms Fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold Fylkeskommune

Til toppen