Høring - Ny konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2010

Reinen på den skandinaviske halvøya har naturlig hatt sine trekkruter øst-vest. Da det ble trukket en grense mellom Norge og Sverige i 1751, ble den sedvanemessige sesongflyttingen sikret et fortsatt grunnlag gjennom den såkalte Lappekodisillen. I lange tidsrom har Lappekodisillen vært avløst av konvensjoner som har regulert den grenseoverskridende reindriften nærmere, senest reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige av 1972 som opphørte å gjelde i 2005.

Det har siden 2004 vært ført forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon, og 24. februar 2009 ble en forhandlingsløsning parafert av de to lands forhandlingsledere. Konvensjonen ble så undertegnet av landbruks- og matministeren og den svenske jordbruksministeren 7. oktober 2009.

Med undertegningen har de to land forpliktet seg til en videre oppfølging mot ratifikasjon og ikrafttredelse. Det neste formelle skritt er dermed ratifikasjon, noe som krever Stortingets samtykke.

I den forbindelse sendes saken på høring.