Høring - Ny konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2010

Reinen på den skandinaviske halvøya har naturlig hatt sine trekkruter øst-vest. Da det ble trukket en grense mellom Norge og Sverige i 1751, ble den sedvanemessige sesongflyttingen sikret et fortsatt grunnlag gjennom den såkalte Lappekodisillen. I lange tidsrom har Lappekodisillen vært avløst av konvensjoner som har regulert den grenseoverskridende reindriften nærmere, senest reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige av 1972 som opphørte å gjelde i 2005.

Det har siden 2004 vært ført forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon, og 24. februar 2009 ble en forhandlingsløsning parafert av de to lands forhandlingsledere. Konvensjonen ble så undertegnet av landbruks- og matministeren og den svenske jordbruksministeren 7. oktober 2009.

Med undertegningen har de to land forpliktet seg til en videre oppfølging mot ratifikasjon og ikrafttredelse. Det neste formelle skritt er dermed ratifikasjon, noe som krever Stortingets samtykke.

I den forbindelse sendes saken på høring.

Vår ref.: 200900404-/TKJ

Reinen på den skandinaviske halvøya har naturlig hatt sine trekkruter øst-vest. Da det ble trukket en grense mellom Norge og Sverige i 1751, ble den sedvanemessige sesongflyttingen sikret et fortsatt grunnlag gjennom den såkalte Lappekodisillen. I lange tidsrom har Lappekodisillen vært avløst av konvensjoner som har regulert den grenseoverskridende reindriften nærmere, senest reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige av 1972 som opphørte å gjelde i 2005.

Det har siden 2004 vært ført forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny konvensjon, og 24. februar 2009 ble en forhandlingsløsning parafert av de to lands forhandlingsledere. Konvensjonen ble så undertegnet av landbruks- og matministeren og den svenske jordbruksministeren 7. oktober 2009.

Med undertegningen har de to land forpliktet seg til en videre oppfølging mot ratifikasjon og ikrafttredelse. Det neste formelle skritt er dermed ratifikasjon, noe som krever Stortingets samtykke.

I den forbindelse sendes saken på høring.

I vedlagte høringsnotat er det kort gjort rede for bakgrunn og forhandlingsprosess, og det vises til dette. I høringsnotatet er det videre gitt en nærmere omtale av konvensjonen og de ulike bestemmelsene. Konvensjonen med tilhørende vedlegg følger vedlagt. Det som vil være tema i høringen er om konvensjonen, slik den foreligger, skal ratifiseres for påfølgende iverksetting i de to land.

Konvensjonen skal også innarbeides i norsk rett gjennom lovvedtak. Det legges opp til at konvensjonen innarbeides i norsk rett ved en ny § 2 a i reindriftsloven som fastslår at konvensjonen skal gjelde som norsk lov. Vedlagt følger et lovforslag som også høringsinstansene bes uttale seg om.

Når det gjelder reindriften, forutsettes det at Norske Reindriftsamers Landsforbund avgir uttalelse etter å ha involvert de berørte reinbeitedistriktene. Høringsmaterialet blir imidlertid sendt reinbeitedistriktene herfra.

Høringsfristen settes til 15. oktober 2010.

Det gjennomføres en tilsvarende høring i Sverige

For øvrig er konvensjonen med vedlegg oversatt til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Disse oversettelsene ligger på Landbruks- og matdepartementets hjemmesider.

Med hilsen


Marit Myklevold e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                      Tor Kjøllesdal
                                                                                      seniorrådgiver

Departementene

Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Hedmark

Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune

Domstoladministrasjonen
Mattilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Statens landbruksforvaltning

Reindriftsstyret
Områdestyret for Troms
Områdestyret for Nordland
Områdestyret for Nord-Trøndelag
Områdestyret for Sør-Trøndelag/Hedmark

Norske Reindriftsamers Landsforbund
Sametinget
Kommunenes Sentralforbund
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Naturvernforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening
Jernbaneverket
Statskog SF 

Målselv kommune
Bardu kommune
Storfjord kommune
Balsfjord kommune
Narvik kommune
Ballangen kommune
Tysfjord kommune
Sørfold kommune
Fauske kommune
Saltdal kommune
Rana kommune
Hemnes kommune
Hattfjelldal kommune
Røyrvik kommune
Lierne kommune
Snåsa kommune
Verdal kommune
Meråker kommune
Tydal kommune
Røros kommune
Engerdal kommune

Til toppen