Høring - Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.08.2019

Vår ref.: 19/1835

Høringsbrev - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Stortinget vedtok 22. juni 2018 ny kommunelov. I den forbindelse reviderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet forskriftene til kommuneloven. Departementet sender nå på høring forslag til følgende forskrifter:

  • forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
  • forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
  • forskrift om beregning av selvkost
  • forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA)
  • forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR)

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser skal avgis digitalt neders på denne nettsiden.

Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.

Høringsfristen er 9. august 2019.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
seniorrådgiver

Departementene
Statsministerens kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Høgskolen i Oslo
Miljødirektoratet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges forskingsråd
Norges handelshøyskole NHH
Norges vassdrags- og energidirektorat
NTNU
Riksantikvaren
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens Pensjonskasse
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Tolldirektoratet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Riksrevisjonen
Sámediggi – Sametinget
Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Innovasjon Norge Hovedkontoret
Kommunalbanken AS
SIVA – Selskapet for industrivekst SF

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Delta
Den Norske Dommerforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Distriktenes energiforening
Elevorganisasjonen
Energi Norge
Fagforbundet i Norge
Fellesforbundet
Finansforbundet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forum for kontroll og tilsyn
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
Kommunal Landspensjonskasse
KS
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Nasjonalforeningen for folkehelsen
NITO
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges kulturvernforbund
Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
Norsk journalistlag
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk Sykepleierforbund
Norske autoriserte regnskapsføreres forening
NORVAR
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Private barnehagers landsforbund
SAFO
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sparebankforeningen
Unio
Utdanningsforbundet
Vellenes Fellesorganisasjon
Verdipapirfondenes forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Arbeiderpartiet
Demokratene
Det Liberale Folkepartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Hørselshemmedes landsforbund
Foreningen for hjertesyke barn
Forandringsfabrikken stiftelse
Fellesorganisasjonen
UngOrg - Barne og Ungdomsorganisasjonene i Oslo
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
Redd barna
Ungdom og Fritid
Unge funksjonshemmede
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Seniorenes Fellesorganisasjon