Høring - Økt bruk av konfliktråd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2012

Vår ref.: 201107236- /HIH

Høring - Økt bruk av konfliktråd

Justisdepartementet sender med dette på høring en rapport om «Økt bruk av konfliktråd» Rapporten er utarbeidet av en ekstern arbeidsgruppe, nedsatt av Justisdepartementet 11.08.10. Arbeidsgruppen har vurdert rettslige og praktiske tiltak for mer bruk av gjenopprettende prosess.

Rapporten ble overlevert til departementet 30.09.11. Arbeidsgruppen foreslår blant annet:

• En ny alternativ straffereaksjon for barn under 18 år, kalt ungdomsoppfølging. Reaksjonen foreslås regulert i straffeprosessloven § 71 a nytt annet ledd og skal anvendes ved mindre alvorlige lovbrudd enn den nye ungdomsstraffen som Stortinget har vedtatt (Prop.135 L (2010-2011)).

• Overføring til konfliktråd skal være en foretrukket reaksjon for påtalemyndigheten for barn mellom 15 og 18 år.

• Begrepet restorative justice oversettes til norsk – gjenopprettende prosess.

• Unntak fra prinsippet om personlig deltakelse i møter i konfliktrådet. Det foreslås å gjøre unntak for fornærmede i særlige tilfeller og at denne da kan utpeke en representant som møter i sitt sted. Videre foreslår arbeidsgruppen at foretak kan utpeke en person til å møte på dets vegne. Det åpnes også for at barn under 18 år kan gjennomføre megling i konfliktråd ved offerløs kriminalitet, for eksempel i trafikksaker, ved brudd på bestemmelser som verner om ro og orden etc.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen. Høringsbrevet og rapporten er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1923

Høringsfristen er 19.03.12. Departementet vil ta stilling til oppfølging av arbeidet etter høringsrunden.

Utredningen og en liste over høringsinstansene ligger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, eventuelt elektronisk til postmottak@jd.dep.no .

Med hilsen

Karen Alette Melander ekspedisjonssjef
                                                               Heid Iren Haugerud
                                                               seniorrådgiver 

                                                                 

HØRINGSINSTANSER

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidistriktene
ØKOKRIM
Politidirektoratet

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Tilsynsrådene for fengslene

Sekretariatet for konfliktrådene

Regjeringsadvokaten
Generaladvokaten
Sivilombudsmannen

Fylkesmennene
Kommunene (eget oversendelsesbrev)
KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Alternativ til vold
Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Datatilsynet

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Foreningen for voldsofre
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeens barn og unge
Hovedverneombudet for kriminalomsorgen
Innvandrerkontoret

Institutt for menneskerettigheter
Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Justisproffene
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kompetanseutvalget for dommere
Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
Kontoret for fri rettshjelp
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgens Lederforbund
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Landsforeningen rettferd for taperne
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn
Norges Forsvarerforening
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk forskerforbund
Norske kvinnelige juristers forening
NOVA
NTNU, psykologisk institutt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Politiets kriminalitetsforebyggende forum
Redd barna
Rettspolitisk forening
Samfunnsviternes fagforening (SF)
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
Straffelovrådet
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
WayBack

Til toppen