Høring - økte maksimalsatser for innskudd i faste beløp mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.03.2016

Vår ref.: 15/125 FMA ReE

Departementet viser til at maksimalsatsene for innskudd i prosent av lønn i innskudds­pensjonsordninger ble økt med virkning fra 1. januar 2014.

I vedlagte brev og høringsnotat 24. juni 2015 fra Finanstilsynet foreslås det bl.a. at maksimal­satsen for innskudd i faste beløp økes fra 22 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) til 44 prosent av G. Videre foreslås det enkelte endringer for kombinerte innskudds- og foretakspensjonsordninger.

Departementet legger til grunn at de økonomiske og administrative konsekvensene samlet sett er små. Foretak som har etablert innskuddspensjonsordninger med innskudd i faste beløp, vil kunne øke pensjonssparingen for sine ansatte. Departementet antar at dette først og fremst er aktuelt for foretak som utnytter de gjeldende rammene for faste beløp fullt ut. Disse foretakene kunne allerede ha økt pensjonssparingen ved å endre pensjonsordningen til å definere innskuddene i prosent av lønn, men departementet antar at terskelen for slik endring er noe høyere enn for bare å endre innskuddsbeløpene.

Økning av maksimalrammene i tjenestepensjonsordningene innebærer isolert sett redusert skatteproveny dersom foretakene øker pensjonssparingen. Samlet ble det innbetalt 40,7 mill. kroner i innskudd i de aktuelle fast beløp-ordningene i 2014. Dette var fordelt på 207 ordninger med 3161 medlemmer. Departementet legger til grunn en svak økning i denne summen, men antar at forslaget ikke vil ha provenymessige konsekvenser av betydning på lang sikt.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 4. mars 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet