Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en utredning om undertegning og ratifikasjon av Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne. Utredningen inneholder også forslag til nye regler i vergemålsloven om kompetanse, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrding i saker om vergemål for voksne med tilknytning til utlandet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.03.2016

Vår ref.: 15/4923 EP VIL/KKK/bj

Høring – Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne


Departementet sender med dette på høring en utredning om undertegning og ratifikasjon av Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne. Utredningen inneholder også forslag til nye regler i vergemålsloven om kompetanse, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrding i saker om vergemål for voksne med tilknytning til utlandet.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de spørsmål som reises i utredningen. Høringsinstansene bes særlig kommentere om en eventuell gjennomføring av konvensjonen i norsk rett vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser for deres virksomhet.

Høringsfristen er 2. mars 2016.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet per e-post til: lovavdelingen@jd.dep.no.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.


Med hilsen


Vibeke Irene Løvold e.f.
kst. avdelingsdirektør


Kirsten Kolstad Kvalø
førstekonsulent

Departementene

Domstolene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter i Norge
Norsk senter for menneskerettigheter
Pasient- og brukerombudet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda (UDI)

Adopsjonsforum
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Finans Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Service (HRS)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss-hjelpa i Midt-Norge
Juss-hjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkens Familievern
KS
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Helse og Velferdsforum
Norsk Pasientforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Pensjonistforbundet
Rettspolitisk Forening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Seniorsaken
Stiftelsen Rettferd for taperne
ULOBA
YS

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet