Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en utredning om undertegning og ratifikasjon av Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne. Utredningen inneholder også forslag til nye regler i vergemålsloven om kompetanse, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrding i saker om vergemål for voksne med tilknytning til utlandet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.03.2016