Høring - Oslo Lufthavn AS; Masterplan for 2012-2050

Samferdselsdepartementet har sendt på høring den nye Masterplanen for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) for 2012-2050. Høringsfrist: 2. november 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høring den nye Masterplanen for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) for 2012-2050.

Fordi valg av areal til en eventuell tredje rullebane er et hovedtema i Masterplanen, er det åpenbart at den har klar relevans som grunnlagsdokument for statens eget arbeid med å båndlegge. Samferdselsdepartementet har derfor avtalt med Avinor AS og Oslo Lufthavn AS at departementet sender Masterplanen på høring som et første ledd i statens båndleggingsarbeid.

Vår ref.: 09/1598

Ved brev av 4. juni 2012 har Avinor AS oversendt den nye Masterplanen for Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) for 2012 – 2050 til Samferdselsdepartementet. Masterplanen er i utgangspunktet en plan som Oslo Lufthavn AS (datterselskap av Avinor AS) utarbeider som ledd i sin egen langsiktige planlegging, og ikke en lovforankret plan.

Samtidig har regjeringen signalisert i Nasjonal transportplan 2010- 2019 at den vil båndlegge et bestemt areal rundt OSL til bruk for en eventuell tredje rullebane. Båndleggingsprosessen vil bli ledet av Samferdselsdepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet. Det understrekes at båndleggingen ikke innebærer en beslutning om å bygge en tredje rullebane.

Fordi valg av areal til en eventuell tredje rullebane er et hovedtema i Masterplanen, er det åpenbart at den har klar relevans som grunnlagsdokument for statens eget arbeid med å båndlegge. Samferdselsdepartementet har derfor avtalt med Avinor AS og Oslo Lufthavn AS at departementet sender Masterplanen på høring som et første ledd i statens båndleggingsarbeid.

Først når departementet har mottatt høringsuttalelser vil det foreta sine egen vurderinger av lokaliseringsspørsmålet. På grunnlag av denne vurderingen vil det utarbeide forslag til båndleggingsbeslutning. Departementet har så langt ikke tatt stilling til hvilken form denne beslutningen bør ha, men det legges uansett til grunn at det vil skje i form av en beslutning etter planbestemmelsene i plan- og bygningsloven. Fordi prosedyrebestemmelsene i plan- og bygningsloven vil bli lagt til grunn vil høringsinstansene også få mulighet til å uttale seg om departementets endelige forslag.

Eventuelle høringsmerknader til Masterplanen må være mottatt av Samferdselsdepartementet senest fredag 2. november 2012.

Selve plandokumentet har så stort omfang at departementet har valgt å legge det ut på sin hjemmeside (peker)

 

Les høringsbrevet (pdf)Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo
Direktoratet for Mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Gardermoen Flystasjon, 2060 Gardermoen
Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Hedmark fylkeskommune, Boks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Hurdal kommune, 2090 Hurdal
Jernbaneverket, Postboks 4350 Bedriftssenteret, 2308 HAMAR
Klima og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Luftfartstilsynet, Sjøgata 45-47, 8006 Bodø
Lørenskog kommune, Bjørndalsveien 1, 1476 Rasta
Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes
Nittedal kommune, Myrveien 26, 1482 Nittedal
Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO
Rælingern kommune, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand
Ullensaker kommune, Postboks A, 2051 Jessheim
Airport Coordination Norway, Flyporten, 2060 Gardermoen
Gardermoen Flyklubb, Hangar 1, 2030 NANNESTAD
Gardermoregionens interkommunale Brannvesen, Postboks 244, 2051 JESSHEIM
Flytoget, Postboks 19 Sentrum, 0101 OSLO
Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo
Framtiden i Våre Hender, Fredensborgveien 24 G, 0177 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge, Youngs gate 11, 0181 OSLO
Menzies Aviation Oslo AS, Postboks 94, 2061 GARDERMOEN
NHO Luftfart, Postboks 5474 Majorstuen, 0305 OSLO
Miljø- og Støyutvalget, c/o Oslo Lufthavn AS, Postboks 100, 2061 GARDERMOEN
NMK Gardermoen, Postboks 50, 2051 JESSHEIM
Norsk forening mot støy, Akersgata 34, 0180 OSLO
Norsk Ornitologisk forening, Avd. Oslo og Akershus, Postboks 1041 Sentrum,
0104 OSLO
Norwegian Air Shuttle ASA, Postboks 115, 1330 Fornebu
Parat, Postboks 9029 Grønland, 0133 OSLO
Røros Flyservice, Postboks 50, 2061 GARDERMOEN
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Postboks 6784 St. Olavsplass, 0130 OSLO
SAS, Fornebuveien 40, 1366 Lysaker
SAS Ground Handling, 0080 OSLO
Widerøe´s Flyveselskap AS, Postboks 247, 8001 Bodø
WWF – Norge, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Zero Emission Resource Organisation, Maridalsveien 10, 0178 OSLO
Øvre Romerike Utvikling, Hans Gaarders veg 11, 2060 GARDERMOEN

Til toppen