Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes registre

Høring med forslag til en ny bestemmelse om at taushetsplikten ikke er til hinder for at det utleveres opplysninger fra utlendingsmyndighetene til politiet når det er nødvendig for å forebygge og etterforske lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2016

Vår ref.: 16/5358

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsloven om politiets tilgang til opplysninger fra utlendingsmyndighetenes registre. 

Det foreslås en ny bestemmelse om at taushetsplikten ikke er til hinder for at det utleveres opplysninger fra utlendingsmyndighetene til politiet når det er nødvendig for å forebygge og etterforske lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Det foreslås videre hjemmel for at det kan utleveres nærmere angitte opplysninger dersom det er nødvendig for politimessige formål og til kvalitetskontroll av politiets registre, og at slik utlevering kan skje i form av direkte søk. Det foreslås også tydeligere hjemmel for politiets tilgang til opplysninger fra utlendingsmyndighetenes datasystemer i forbindelse med gjennomføring av grensekontroll etter utlendingsloven § 15 og alminnelig utlendingskontroll etter utlendingsloven § 21, og at utlevering av opplysninger til disse formålene kan skje i form av direkte søk. 

Frist for å sende inn høringssvar er 30. november 2016

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2510028

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med vennlig hilsen
Birgitte Ege
avdelingsdirektør

Nina Helene Norby
rådgiver

 • Departementene  
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • DIFI
 • Domstoladministrasjonen
 • Helsedirektoratet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Politidirektoratet
 • Politihøgskolen
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skattedirektoratet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tolldirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vegdirektoratet
 • Økokrim
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk Senter for Menneskerettigheter
 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)
 • Politiets Fellesforbund
 • Rettspolitisk forening
 • Røde kors

Til toppen