Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet bedre id-kort for bygge- og anleggsbransjen

Høringsfrist 15. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200604500-/HAM

03.07.2006

Høring – Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet bedre id-kort for bygge- og anleggsbransjen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring rapporten fra arbeidsgruppen som har utredet bedre id-kort for bygge- og anleggsbransjen(vedlegg 2). Rapporten sendes på høring til de berørte og sentrale partene i arbeidslivet, representert ved deltakerne i referansegruppen som har fulgt arbeidsgruppens arbeid, og til de berørte departementer. Liste over høringsinstansene følger vedlagt (vedlegg 1). Arbeidsgruppens rapport og høringsinstansenes kommenterervil danne grunnlag for departementets videre arbeid med utforming av nye regler om id-kort for bygge- og anleggsbransjen.

Høringsfristen er 15. september 2006

Bakgrunn

Krav om id-kort i bygge- og anleggsbransjen ble vedtatt av Bondevik II-regjeringen i byggherreforskriften med hjemmel i arbeidsmiljøloven med planlagt ikrafttredelse fra 1. januar 2006.

Stoltenberg II -regjeringen besluttet 9. desember 2005 å utsette ikrafttredelsen for de vedtatte bestemmelsene om id-kort. Bakgrunnen for vedtaket var de sterke reaksjonene fra bransjen, representert ved prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, som mente at de vedtatte id-kortene ikke ville være et godt verktøy mot useriøsitet og sosial dumping, men tvert imot kunne komme til å bidra til å legitimere slike forhold. På denne bakgrunn varslet regjeringen at den ville utrede om det skal stilles skjerpede krav til id-kortene for å gjøre dem til et bedre virkemiddel mot sosial dumping.

På denne bakgrunn opprettet Arbeids- og inkluderingsdepartementet i mars 2006 en arbeidsgruppe for å utrede om endrede krav til id-kort på bygge- og anleggsplasser kan gjøre kortene til et bedre virkemiddel mot sosial dumping. Deltakere i arbeidsgruppen har i tillegg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vært Direktoratet for arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Datatilsynet. Arbeidsgruppen har hatt løpende dialog og møter med referansegruppen som ble opprettet i tilknytning til arbeidet med deltakere fra de berørte og største organisasjonene i arbeidslivet, prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen” og Finansdepartementet.

Arbeidsgruppens forslag

Arbeidsgruppen foreslår en skisse for en ny id-kortordning som vil kunne bli et bedre virkemiddel i kampen mot sosial dumping. Forslaget innebærer en statlig brukerfinansiert id-kortordning, der det legges opp til at plikten til å utstyre arbeidstakerne med id-kort legges på arbeidsgiverne, mens kortutstedelsen skal foretas av en kortutsteder som utfører dette oppdraget på vegne av myndighetene og etter anbud. Id-kortordningen anbefales hjemlet i en egen forskrift og ikke i byggherreforskriften slik som i dag.

For å sikre at kortet skal bidra til å sikre seriøsitet anbefaler arbeidsgruppen at det innføres krav om at arbeidsgiver og arbeidstaker er innmeldt i et/flere lovpålagte offentlige registre som vilkår for utstedelse av kortet. Arbeidsgruppen beskriver ulike lovpålagte registreringsplikter i offentlige registre, og gir en foreløpig vurdering av registrenes relevans i forhold til formålet med innføring av id-kortene.

For å gi id-kortet nødvendig integritet og hindre misbruk og forfalskning, anbefaler arbeidsgruppen også at det utarbeides en bransjestandard slik at kortet visuelt vil fremstå som likt over hele landet og for alle virksomheter.

Om virkeområdet for nye regler om id-kort

Arbeidsgruppen foreslår at virkeområdet for nye regler om id-kort bør omfatte flest mulig virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen, også de virksomheter som kun arbeider inn mot forbrukermarkedet. Arbeidsgruppen drøfter enkelte problemstillinger i forhold til avgrensning av virkeområdet som departementet ber høringsinstansene om å kommentere særskilt på. Dette gjelder blant annet spørsmål om ordningen bare bør gjelde for fagene innenfor bygg- og anleggsarbeid, eller om den også skal gjelde for støttefunksjoner som renhold, kantinedrift eller transport, som ikke er den del av bygge- og anleggsvirksomheten, men er mer eller mindre fast etablert innenfor byggeplassen/anleggets område.

Hvilke opplysninger id-kortet skal inneholde

De vedtatte bestemmelsene om id-kort, stiller krav om at følgende fremgår av kortet: navn på og foto av kortinnehaveren, navn på arbeidsgiveren eller enkeltforetaket eller inneleievirksomheten (innleide arbeidstakere), organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter, navn på utsteder av id-kortet og gyldighetsperiode.

Arbeidsgruppen legger i sitt forslag opp til å videreføre disse kravene i en ny id-kortordning. I denne sammenheng har arbeidsgruppen drøftet problemstillinger knyttet til om det er andre opplysinger som bør komme i tillegg eller som erstatning for disse kravene, og som høringsinstansene særskilt inviteres til å kommentere.

Dette gjelder for det første spørsmålet om ikke også fødselsdato (ikke personnummer) bør fremgå, da dette vil gi et ekstra mulighet til raskt å vurdere ved kontroll om den som bærer kortet og den kortet er utstedt til er samme person.

For det andre gjelder det spørsmål om hvorvidt det er innleiebedriften eller utleiebedriften som bør være angitt på kortet, eventuelt begge. Arbeidsgruppen antar at det bør være utleiebedriften, reell arbeidsgiver (kontraktsmessig) som bør angis på kortet, eventuelt med innleiebedriften som et tillegg.

Videre er det reist spørsmål om det skal tillates å trykke firmalogo på kortet eller om det skal være en eller annen form for bransjelogo/statlig merke slik at kortene i størst mulig grad fremtrer som enhetlige i hele bransjen/landet.

Sanksjoner og håndheving

Arbeidsgruppen anbefaler at unnlatelse av å utstyre arbeidstakerne med id-kort skal være straffbart, jf. gjeldende bestemmelse i byggherreforskriften § 3, jf. arbeidsmiljøloven § 19-1. Det legges imidlertid ikke opp til at manglende id-kort skal ha som konsekvens at virksomheten/arbeidstaker ikke kan påbegynne arbeidet. Dersom Arbeidstilsynet/Petroleumstilsynet kommer over virksomheter/arbeidstakere i denne bransjen som ikke har id-kort vil de kunne gi pålegg og treffe de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføring av reglene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Arbeidsgruppen anslår at ordningen, som foreslås brukerfinansiert, vil innebære kostnader for næringslivet på ca. 100-120 kr. pr id-kort. Det er anslagsvis 320.000 arbeidstakere i bygg- og anleggsnæringen som må utstyres med id-kort. Samlet vil ordningen innebære økte utgifter for næringslivet på om lag 32-40 mill kroner i 2007.

Høringsfrist

Vi ber om merknader til arbeidsgruppens forslag sendes til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo eller postmottak@aid.dep.noinnen 15. september 2006.

Vi håper at de enkelte departementer og organisasjoner formidler høringen videre til relevante underliggende etater, forbund, institusjoner mv. Høringsbrevet med vedlegg er også lagt ut på Arbeids- og inkluderingsdepartementets hjemmeside på www.odin.no.

Med hilsen

Gundla Kvam
ekspedisjonssjef

Harald André Ryen
avdelingsdirektør

Vedlegg
Utredning av bedre id-kort for bygge- og anleggsbransjen (PDF)
Utredning av bedre id-kort for bygge- og anleggsbransjen (Word)

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Adressater:

Statsministerens kontor

Finansdepartementet
v/Skattelovavdelingen

Nærings- og handelsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
v/Statsforvaltningsavdelingen

Datatilsynet
/Astrid Flesland

Norvald Mo
Fellesforbundet

Kathrine Rygh Monsen
PARAT

Dag Kemp
NITO

Nina Sverdrup Svendsen
Akademikerne

Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Erling M. Erstad
Maskinentrepenørenes Forbund

Prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”
v/Arne Slettebøe
Byggenæringens Landsforening

KS

NAVO

UNIO