Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - regelverk for tilskudd til pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner

Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om regelverk for tilskudd til pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2019

Vår ref.: 18/3851

Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om regelverk for tilskudd til pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner.

Bakgrunn

Stortinget ba i forbindelse med behandling av Meld. St.12 (2014-15) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, jf. Innst.305 S (2014-2015) regjeringen ".. sørge for at det etableres et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner (SIB) som modell. Dette for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i aldersgruppen 18-30 år."

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har fått ansvar for å gjennomføre pilotprosjektet på nasjonalt nivå. Hovedformålet med pilotprosjektet er å teste ut velferdsobligasjoner som modell for utvikling og finansiering av nye tiltak for å forebygge tilbakefall til kriminalitet. Videre er formålet å bidra til å utvikle velferdsobligasjoner som konsept i Norge, belyse modellen i norsk sammenheng og avdekke svakheter og utfordringer. Målgruppen for pilotprosjektet er gjengangere i aldersgruppen 18-30 år. Utvidelse av målgruppen til gjengangere opp til 40 år kan vurderes hvis volumet på målgruppen antas å bli for lavt

Med begrepet velferdsobligasjoner forstås resultatbaserte avtaler mellom flere parter, som oftest offentlige myndigheter, investorer/stiftelser og private eller ideelle tjeneste­leverandører, og har som formål å løse sosiale problemer på en ny måte. I en typisk velferdsobligasjon finansierer private investorer en tjeneste som utføres av private eller ideelle aktører. Det offentlige betaler investoren i etterkant, avhengig av resultatoppnåelsen. Investoren tar risikoen for at tjenesten gir de ønskede resultatene.

Se nærmere omtale av pilotprosjektet i Prop. 1 S (2018-2019) for hhv. Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

De to direktoratene inviterte våren 2018 et utvalg av kommuner til å søke om midler til utvikling av lokale pilotprosjekter. Staten vil også gi tilskudd til dekning av deler av kostnadene til eventuelt sluttoppgjør med investor etter avsluttet kontraktsperiode. Denne høringen gjelder regelverket for tilskuddet.

Forslag til regelverk

Forslaget til regelverk inneholder bestemmelser om formål og mål, hvem som kan få tilskudd og hva det kan gis tilskudd til, målgruppe og kriterier for måloppnåelse, krav til de lokale pilotprosjektene, saksbehandling, forpliktelser for tilskuddsmottakere, utbetaling og evaluering.

Høringsfristen er 31. januar 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt, under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Bjørn Dølvik
avdelingsdirektør

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Askim kommune
 • Eidsberg kommune
 • Drammen kommune
 • Fredrikstad kommune
 • Færder kommune
 • Halden kommune
 • Hobøl kommune
 • Holmestrand kommune
 • Horten kommune
 • Kristiansand kommune
 • Larvik kommune
 • Moss kommune
 • Oslo kommune
 • Sandefjord kommune
 • Sarpsborg kommune
 • Spydeberg kommune
 • Trondheim kommune
 • Trøgstad kommune
 • Tønsberg kommune
 • KS
 • Grieg Investor
 • Ferd Sosiale Entreprenører
 • Kavli fondet
 • Stiftelsesforeningen
 • Sparebankstiftelsen DnB
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • So Central
 • Senteret for Sosialt Entreprenørskap og Sosial Innovasjon
 • For Fangers Pårørende
 • Frelsesarmeens fengselsarbeid
 • Frelsesarmeen – Safe Way Home
 • Kirkens Bymisjon – FRI-prosjekter
 • Kirkens sosialtjeneste
 • Kulturdråpen
 • Maritastiftelsen
 • Musikk i fengsel og frihet
 • Retretten
 • Røde Kors – Nettverk etter soning
 • Røde Kors – visitortjeneste
 • Røverhuset
 • Vardeteatret
 • Wayback

Til toppen