Høring - Retningslinjer for statens annonsering i dagspressen - høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber med dette om høringsinstansenes syn på Difis utredning av konsekvenser av å avvikle annonsereglementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.10.2017

Vår ref.: 14/7126

Hva saken dreier seg om

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber med dette om høringsinstansenes syn på et notat fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) datert 08.02.2017. Notatet, som er vedlagt dette brevet, er svar på en bestilling fra KMD i supplerende tildelingsbrev av 25.05.2016. Her ble Difi bedt om å dokumentere konsekvensene av å avvikle Retningslinjer for statens annonsering i dagspressen (annonsereglementet). Bestillingen fra KMD til Difi er gjengitt i vedlagte notat, vedlegg 1 (side 18). I notatet foreslår Difi å avvikle annonsereglementet, og gir begrunnelser for dette i notatet.

Gjennomføringen av høringen

Høringsuttalelse skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvarene sendes innen 20. oktober 2017.

Vi ber de av høringsinstansene som er "paraplyorganisasjoner" om å videresende høringssaken til relevante medlemsorganisasjoner. Disse kan eventuelt sende høringssvarene direkte til KMD på regjeringen.no, jf. informasjonen om dette over. Vi ber også høringsinstansene om å videresende høringssaken til eventuelle andre relevante høringsinstanser som de mener mangler på høringslisten, slik at også disse kan delta i høringen om de måtte ønske.

Nærmere om annonsereglementet

Annonsereglementet ble første gang fastsatt ved kgl.res. 18. mai 1979. Reglementet er en intern statlig instruks og gjelder alle statlige forvaltningsorganer, dvs. alle organer som er en del av staten som juridisk person. Det gjelder ikke frittstående statlige virksomheter som er egne rettssubjekter, som for eksempel statlig eide aksjeselskaper, særlovsselskaper og statsforetak. Reglementet gir ikke rettsvirkninger for tredjepart, dvs. at dagspressen ikke har krav på annonser med hjemmel i dette reglementet. Reglementet gjelder bare papiraviser. I punkt 1.1 Status i rapporten kan man lese mer om annonsereglementets status.

Reglementet omfattet fra starten av også statlige stillingsannonser, men denne typen annonser ble tatt ut av reglementet per 1. januar 2002.

Forvaltningen av annonsereglementet er delegert til Difi, og på Difis hjemmeside finner man foruten selve reglementet også oversikt over de listeførte avisene som omtales i reglementet.

 

Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Terje Dyrstad
avdelingsdirektør

Samtlige departementer
Statsministerens kontor
Norsk Presseforbund
IKT Norge
Wikimedia Norge
Google Norge
Abelia
Amnesty Norge
Transparency international Norge
Fritt Ord
LO
NHO
Akademikerne
UNIO
Virke
Teknologirådet
Telenor Norge
Telia Norge

Kopi:
Difi

Til toppen