Høring - Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy

Direktiv 2009/33 er implementert i forskrift av 11. desember 2017 nr. 1995 om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til vegtransport. Som følge av revisjonen av direktivet må denne forskriften endres. Som et ledd i arbeidet med ny forskrift sender Samferdselsdepartementet med dette det nye direktivet på bred høring. Hensikten er først og fremst å informere om innholdet. I tillegg ber vi om høringsinstansenes syn på noen særskilte spørsmål.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 19/1497
 1. Innledning

Revisjon av EU-direktiv 2009/33 om offentlige anskaffelser av miljøvennlige kjøretøy ble vedtatt i EU 13. juni 2019, i form av nytt direktiv 2019/xx. Det nye direktivet er ennå ikke publisert i Oficial Journal, men følger vedlagt i engelsk språkversjon. Flere språkversjoner er normalt tilgjengelig på www.eur-lex.eu.

Se også lenke til Rådets pressemelding: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/13/eu-boosts-market-for-clean-vehicles-with-binding-procurement-targets/.

Direktiv 2009/33 er implementert i forskrift av 11. desember 2017 nr. 1995 om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til vegtransport. Som følge av revisjonen av direktivet må denne forskriften endres. Som et ledd i arbeidet med ny forskrift sender Samferdselsdepartementet med dette det nye direktivet på bred høring. Hensikten er først og fremst å informere om innholdet. I tillegg ber vi om høringsinstansenes syn på noen særskilte spørsmål, se nærmere under pkt. 3 . Departementet vil på vanlig måte sende forslag til forskrift på høring.

 1. Nærmere om det nye direktivet 2019/xx

Forslaget til revisjon av direktiv 2009/33 ble lagt frem av Kommisjonen i november 2017, som en del av Mobilitetspakken del 2. Denne delen av Mobilitetspakken har et sterkt miljøfokus, og forslaget kan sees i sammenheng med forslaget til nye CO2-krav til person- og varebiler. 

Det nye direktivets virkeområde er betydelig utvidet, sammenliknet med direktiv 2009/33. Det nye direktivet omfatter følgende:

 1. Hvilke anskaffelser omfattes?
 • Alle anskaffelser ved innkjøp, leasing, leie eller kjøp på avbetaling,
 • Anskaffelse av kontrakter om offentlig tjeneste i kollektivtransport (i henhold til forordning 1370/2007) og
 • Andre typer offentlige tjenestekontrakter på transportområdet (forsyningsforskriften).

Følgende kjøretøy er unntatt: bevæpnede kjøretøy, ambulanser, begravelseskjøretøy, kjøretøy som er tilgjengelig for rullestol, mobile kraner, anleggsmaskiner, flyplasskjøretøy og kjøretøy som brukes av forsvaret, i sivil beskyttelse, av brannvesenet, og kjøretøy til bruk for å opprettholde lov og orden (politi). Direktivet får ikke anvendelse på kjøretøy som ikke i hovedsak brukes til å frakte personer eller gods, som kjøretøy til bruk i vegarbeid (herunder snøploger/måkebiler). Også spesialkonstruerte kjøretøy som benyttes på avgrensete områder er unntatt.

Eksempelvis omfattes kjøretøy til bruk av hjemmetjenesten, avfallshåndtering, post og pakkepost, alle varebiler inntil 3,5 tonn, busser og tunge kjøretøy

 1. Hvilke utslipp reguleres fra hver kjøretøygruppe ?

Det gis nye definisjoner av hva som skal ansees som rene kjøretøy innenfor de ulike kjøretøygruppene. Oversikt over utslippsgrensene er gitt i tabeller i vedlegg til direktivet:

For personbiler (M1), busser inntil 5 tonn (M2) og lette varebiler inntil 1,5 tonn (N1) er grensene: 50 g CO2/km inntil 31.12.2025 og 0 CO2/km fra 1.1.2026.

For andre forurensede stoffer er rene kjøretøy definert som 80 % av utslippskravet, som for alle nye kjøretøy er Euro-6. 

Tunge kjøretøy og busser er definert som rent kjøretøy hvis de benytter alternative drivstoff i henhold til definisjonene i direktiv 2014/94/EU, jf. art. 4 i direktivet.

Hvert EU-land er gitt en andel som skal tilfredsstille definisjonen til rent kjøretøy. Målene er satt for 2025 og 2030. Det er uavklart hva som vil være Norges måltall.

 1. Særlige spørsmål til høringsinstansene

Samferdselsdepartementet jobber nå med å vurdere det nye direktivet, og hvordan det best kan implementeres i norsk rett, i tråd med det norske anskaffelsesregelverket.

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes syn på det nye direktivet.

Vi ber også om at høringsinstansene, hvis mulig, svarer på følgende spørsmål:

 

 • Hvordan kan andel kjøretøy som anskaffes av det offentlige og som skal tilfredsstille kravene i det nye direktivet best reguleres?
 • Hvordan finne gode praktiske løsninger nasjonalt? Et betydelig antall offentlige anskaffelser av kjøretøy skjer ved kjøp/leasing av kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, og det eksisterer her i liten grad registre med informasjon eller registreringsstatistikk for offentlig eide kjøretøy (ned på nivå enkeltanskaffelser).
 • Hvordan vurderer høringsinstansene økonomiske og administrative konsekvenser av det nye direktivet?
 • Hva er høringsinstansenes erfaring med gjeldende forskrift, og i hvilken grad er det nye direktivet et relevant virkemiddel for å stille miljøkrav til offentlige anskaffelser av kjøretøy?
 • Hvordan kan kravene i det nye direktivet gjøres bedre tilgjengelig for de som foretar offentlige anskaffelser, slik at ny/revidert forskrift etterleves i større grad?

I tillegg ønsker vi synspunkter fra kommuner og fylkeskommuner vedr. følgende:

 • Hva er den vanligste formen for anskaffelse av kjøretøy? Rammeavtale, kjøp, leasing eller annet? Presiser gjerne
 • Hvor mange kjøretøy anskaffes ved hvert avrop innen rammeavtalen eller ved hver anskaffelse?
 • Hvordan er innkjøpsfunksjonen organisert? Felles for hele virksomheten eller hver enhet i organisasjonen hver for seg?
 • Hvor mange kjøretøy disponerer virksomheten i dag? Tilstrekkelig med et anslag.
 • tunge kjøretøy og busser, stiller det nye direktivet krav om at biodiesel ikke skal være innblandet i fosilt drivstoff (art. 4 (b)). I følge fortalen skal dette kontraktsfestes. Har høringsinstansene erfaring med slik regulering?

Det nye direktivet favner vidt, og berører både kommuner, fylkeskommuner, helseforetak mm. Samferdselsdepartementet ber derfor om at alle høringsinstanser bidrar til at høringen treffer alle som bør høres. Send derfor høringen videre til instanser som er relevante, men som ikke står på den vedlagte høringslisten.

Høringen er tilgjengelig på regjeringen.no og er åpen for alle som ønsker å uttale seg om det nye direktivet. Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "send inn høringssvar"). Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar alternativt sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller til Samferdselsdepartementets postadresse. Alle høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert samlet.

Høringsfrist er 1. september.

På bakgrunn av høringsinnspillene vil Samferdselsdepartementet, i samråd med andre berørte departementer, følge opp det videre arbeidet med innlemmelse av det nye direktivet i EØS-avtalen og implementering i nasjonal rett.

Med hilsen

Ottar Ostnes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ingeborg Ågot Kjærnli
underdirektør

Høringsbrevet som pdf

Agdenes kommune

Akershus fylkeskommune

Alstahaug kommune

Alta kommune

Alvdal kommune

Andøy kommune

Aremark kommune

Arendal kommune

Asker kommune

Askim kommune

Askvoll kommune

Askøy kommune

Audnedal kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog - Høland kommune

Aust-Agder fylkeskommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Averøy kommune

Avfall Norge

Avinor AS

Balestrand kommune

Ballangen kommune

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bardu kommune

Beiarn kommune

Bellona

Berg kommune

Berlevåg kommune

Bilimportørenes Landsforening

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjugn kommune

Bodø kommune

Bokn kommune

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Buskerud fylkeskommune

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune - Telemark

Bø kommune - Vesterålen

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Drivkraft Norge

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eid kommune

Eide kommune

Eidfjord kommune

Eidsberg kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Energi Norge

Energigass Norge

Engerdal kommune

Enova SF

Etne kommune

Etnedal kommune

Evenes kommune

Evje og Hornes kommune

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Fet kommune

Finnmark fylkeskommune

Finnøy kommune

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjell kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flesberg kommune

Flora kommune

Flå kommune

Folldal kommune

Forsand kommune

Fortum

Fortum Charge & Drive

Fosnes kommune

Fredrikstad kommune

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Fræna kommune

Frøya kommune

Fusa kommune

Fyresdal kommune

Færder kommune

Førde kommune

Gamvik kommune

Gaular kommune

Gausdal kommune

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik Kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Gran kommune

Grane kommune

Granvin herad

Gratangen kommune

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Hadsel kommune

Halden kommune

Halsa kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Haram kommune

Hareid kommmune

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Hedmark fylkeskommune

Hemne kommune

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune (Møre og Romsdal)

Herøy kommune (Nordland)

Hitra kommune

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hobøl kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holmestrand kommune

Holtålen kommune

Hordaland fylkeskommune

Hornindal kommune

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

HtreN Fuel Systems AS

Hurdal kommune

Hurum kommune

Hvaler kommune

Hydrogen Norge

Hyllestad kommune

HYOP AS

Hægebostad kommune

Høyanger kommune

Høylandet kommune

Hå kommune

Ibestad kommune

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Institutt for energiteknikk

Iveland kommune

Jernbanedirektoratet

Jevnaker kommune

Jondal kommune

Jølster kommune

Karasjok kommune/Kárásjohka gielda

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kautokeino kommune/Guovdageainnu

Klepp kommune

Klæbu kommune

Kollektivtrafikkforeningen

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Kragerø kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

Kvalsund kommune

Kvam herad

Kvinesdal kommune

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kystrederiene

Kystverket hovedkontoret

Kåfjord kommune/Gáivuona suohkan

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Leikanger kommune

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lenvik kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Lier kommune

Lierne kommune

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lindesnes kommune

Lindås kommune

Lom kommune

Longyearbyen Lokalstyre

Loppa kommune

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lærdal kommune

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Mandal kommune

Marker kommune

Marnadal kommune

Masfjorden kommune

MediaPost AS

Meland kommune

Meldal kommune

Melhus kommune

Meråker kommune

Midsund kommune

Midtre Gauldal kommune

Miljødirektoratet

Modalen kommune

Modum kommune

Molde kommune

Moskenes kommune

Moss kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Målselv kommune

Måsøy kommune

Namdalseid kommune

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Naustdal kommune

Nedre Eiker kommune

Nel ASA

Nes kommune i Akershus

Nes kommune i Buskerud

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune / Unjargga gielda

Nesset kommune

Neste AB

NHO Logistikk og Transport

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Nome kommune

Nord-Aurdal kommune

Norddal kommune

Nord-Fron kommune

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Odal kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nore og Uvdal kommune

Norges Automobil-Forbund

Norges Rederiforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening (Nobio)

Norsk elbilforening

Norsk elektronisk komite

Norsk Hydrogenforum

Norske Havneforening

Norske Havner

Notodden kommune

Næringslivets Hovedorganisasjon

Nærøy kommune

Odda kommune

Oppdal kommune

Oppegård kommune

Oppland fylkeskommune

Orkdal kommune

Os kommune - Hedmark

Os kommune - Hordaland

Osen kommune

Oslo kommune - Byrådet

Osterøy kommune

Overhalla kommune

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Posten Norge AS

PostNord AS

Radøy kommune

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Re kommune

Regelrådet

Regnskogfondet

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Rennesøy kommune

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

Roan kommune

Rogaland fylkeskommune

Rollag kommune

Rygge kommune

Rælingen kommune

Rødøy kommune

Rømskog kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyken kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

Salangen kommune

Saltdal kommune

Samnanger kommune

Sande kommune (Møre og Romsdal)

Sande kommune (Vestfold)

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

Sandøy kommune

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

Sauherad kommune

Schenker AS

Schibsted ASA

Sel kommune

Selbu kommune

Selje kommune

Seljord kommune

Sigdal kommune

Siljan kommune

Sirdal kommune

Skaun kommune

Skedsmo kommune

Ski kommune

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Skodje kommune

Skånland kommune

Smøla kommune

Snillfjord kommune

Snåsa kommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Songdalen kommune

Sortland kommune

Spydeberg kommune

Standard Norge

Stange kommune

Stavanger kommune

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stjørdal kommune

Stord kommune

Stordal kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Strand kommune

Stranda kommune

Stryn kommune

Sula kommune

Suldal kommune

Sund kommune

Sunndal kommune

Surnadal kommune

Sveio kommune

Svelvik kommune

Sykkylven kommune

Søgne kommune

Sømna kommune

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sørum kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune/Deanu Gielda

Telemark fylkeskommune

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Torsken kommune

Tranøy kommune

Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trysil kommune

Træna kommune

Trøgstad kommune

Trøndelag fylkeskommune

Tvedestrand kommune

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysfjord kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Ullensaker kommune

Ullensvang herad

Ulstein kommune

Ulvik herad

Uno X

Utsira kommune

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegdirektoratet

Vegårshei kommune

Vennesla kommune

Verdal kommune

Verran kommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestby kommune

Vestfold fylkeskommune

Vestnes kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten Kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Vik kommune

Vikna kommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Volda Kommune

Voss kommune

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågsøy kommune

Vågå kommune

Våler kommune i Solør

Våler kommune i Østfold

Zero Emission Resource Organisation

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørskog kommune

Ørsta kommune

Østfold fylkeskommune

Østre Toten Kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune