Høring - revisjon av sameloven - valg av fire utjevningsmandater til Sametinget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2004

Vår ref.: 04/1440-8

Kommunal- og regionaldepartementet oversender herved til høring forslag om revisjon av lov av 12. juni nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).

Departementet foreslår endringer i samelovens § 2-4 Valgkretser og mandatfordeling om valg av fire utjevningsmandater med vararepresentanter til Sametinget som fordeles til de fire valgkretsene som har oppnådd flest godkjente stemmer ved valget. Endringsforslaget innebærer økning av antall representanter i Sametinget fra 39 til 43. Det tas sikte på at lovendringen iverksettes med virkning fra sametingsvalget i 2005.

Departementet og Sametinget har hatt dialog under utarbeidelsen av høringsnotatet. Sametingets merknader er innarbeidet i notatets kap. 2.3.

Endringsforslaget sendes på høring til kommunene, Sametinget, departementene, samiske organisasjoner og innleverte valglister ved siste sametingsvalg.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget innen 20. august 2004.


Med hilsen

Petter Drefvelin (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Maret Guhttor
avdelingsdirektør

 

Høringsinstanser:
Kommunene
Sametinget
Departementene
Kommunenes sentralforbund
Norske Samers Riksforbund
Norske Reindriftssamers landsforbund
Samenes Landsforbund
Samisk Folkeforbund
Sáráhkká
Sámi Nissonforum
Davvi Nourra
Goahte Gearret
Østsamene i Neiden
Skoltene i Norge
Tillitsvalgte for innleverte valglister ved sametingsvalget 2001

 

Høringsuttalelser

Finansdepartementet
Landbruksdepartementet (PDF-format)
Justisdepartementet – ingen merknader
Samferdselsdepartementet – ingen merknader
Forsvarsdepartementet – ingen merknader
Arbeids- og administrasjonsdepartementet – ingen merknader
Sarpsborg kommune – ingen merknader
Miljøverndepartementet – ingen merknader
Alta kommune (PDF-format)
Nærings- og handelsdepartementet – ingen merknader
Kommunenes sentralforbund – ingen merknader
Nittedal kommune – ingen merknader
Sør-Varanger kommune (PDF-format)
Røyrvik kommune (PDF-format)
Helsedepartementet – ingen merknader
Utenriksdepartementet – ingen merknader
Sortland kommune (PDF-format)
Norske samers riksforbund (PDF-format)
Kautokeino kommune (PDF-format)
Bergen kommune – ingen merknader
Kautokeino flyttsameliste (PDF-format)
Valgkrets 1 – Varanger (PDF-format)
Nordland Arbeiderparti (PDF-format)
Oslo kommune – ingen merknader
Barne- og famliedepartementet – ingen merknader
Lenvik kommune (PDF-format)
Karasjok kommune
Bamble kommune – ingen merknader