Høring - Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2020 og for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av Covid-19-restriksjoner, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.04.2020

Vår ref.: 20/476

Høringsforslag - Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020 

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2020 og for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av Covid-19-restriksjoner, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring.

 1. Bakgrunnen for høringsforslaget

En rekke restriksjoner er innført som følge av utbruddet av Covid-19. Stengte grenser og karanteneregler har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft. Det er 28 millioner planter tilgjengelig for utplanting våren 2020. Konsekvensene av de innførte Covid-19-restriksjonene innebærer økte kostnader for de som har ansvar for å organisere og sysselsette plantører, planteentreprenører og skogeier i forbindelse med utplanting.

Skognæringen mener at en tilskuddsordning som kan kompensere for merkostnadene er helt avgjørende for å komme i mål med plantingen. Planteentreprenørene har allerede inngått bindende avtaler om planting med skogeiere. Disse avtalene må reforhandles dersom det skal faktureres et tillegg. Dette gir en risiko for at nye avtaler ikke kommer på plass i tide, noe som kan gå ut over planlagte planteaktiviteter.

Landbruks- og matdepartementet har derfor, etter dialog med avtalepartene i jordbruks-forhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket, foreslått å omdisponere midler fra jordbruksavtalen under Landbrukets utviklingsfond (LUF) - skogbruk (kapittel 1150 post 50 - skogbruk) til et nytt midlertidig plantetilskudd. 

 1. Innholdet i ny midlertidig tilskuddsordning

Vedlagte forslag til forskrift gis med hjemmel i lov om skogbruk (skogbruksloven) § 19. Forskriften gjelder midlertidig og skal regulere tilskuddsmidler for skogplanting våren 2020.

Formålet med ordningen fremgår av forskriftsforslaget § 1. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2020. Ordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 gjennom å sikre arbeidskraft til plantearbeidet.

Det fremgår av forskriftsforslaget § 2 at tilskudd kan gis til skogeierandelslag og andre næringsaktører med tilsvarende sentral rolle i skogbruket. Det er videre et vilkår etter forskriftsforslaget § 2 at tilskuddsmottaker utfører planting på vegne av skogeier våren 2020.

Med utgangspunkt i hvordan skognæringen i Norge per i dag er innrettet, vil det i praksis innebære at ordningen primært er rettet mot de fire andelslagene i Norge, samt Nortømmer og SB-skog. Dersom det er andre sentrale planteentreprenører som også har inngått et stort antall kontrakter med skogeiere om planting våren 2020, er disse imidlertid ikke utelukket fra ordningen.

Planteentreprenører som ikke har en "tilsvarende sentral rolle i skogbruket" vil ikke være omfattet av den sentrale tilskuddsordningen, men kan søke å reforhandle avtalen med skogeierne for få dekket eventuelle merkostnader ved for eksempel å kreve inn merkostnaden gjennom påslag på fakturaen til skogeier, tilsvarende det tilskuddet som utbetales til skogeier etter NMSK-forskriften[1] (se pkt. 3 under).  

Etter forskriften § 3 er tilskuddssatsen foreslått å være 1,30 kroner per skogplante. Denne satsen skal kompensere for merkostnader, herunder bruk av ufaglært arbeidskraft, for oppdrag der de aktuelle næringsaktørene utfører plantearbeidet.

I § 4 er det foreslått regler om søknad og utbetaling. Tilskuddssordningen foreslås forvaltet av Landbruksdirektoratet, og det foreslås at søknad om tilskudd skal sendes til direktoratet så snart som mulig, og senest innen 30. april 2020. Den korte søknadsfristen er et resultat av at ordningen kun gjelder for vårplantingen for året 2020. Det foreslås at utbetaling av tilskudd skjer i etterkant av gjennomført planting. Utbetaling av tilskuddet er betinget av at søker så snart plantingen er gjennomført, og senest innen 31. juli 2020, dokumenterer lister over alle skogeiere, identifisert med eiendommens skogfondskontonummer, samt antall skogplanter som er plantet ut hos hver skogeier. Dokumentasjonen skal blant annet vise hvilke skogeiere som har blitt fakturert for plantearbeidet.

I forskriften §§ 5 til 7 er det foreslått regler om henholdsvis opplysningsplikt og kontroll, rapportering, samt tilbakebetaling. Landbruksdirektoratet er i forskriften § 8 gitt vedtaksmyndighet etter ordningen. Eventuelle klager på direktoratets vedtak skal behandles i tråd med forvaltningslovens klageregler. Det innebærer at Landbruks- og matdepartementet er klageinstans. I forskriften § 9 foreslås det at forskriften trer i kraft samtidig med at reglene fastsettes, og at forskriften har en varighet ut 2020.

 1. Planting som utføres av skogeier

All skogplanting våren 2020 får et ekstraordinært plantetilskudd. Der planting utføres av skogeier skal tilskuddet gå til skogeier som i dag, gjennom skogfondsystemet. For plantearbeid som utføres av skogeier selv, av skogeiers ansatte eller av andre aktører som skogeier engasjerer, skal det utbetales et tilskudd til skogeier på kr 1,30 i tillegg til eventuelt ordinært plantetilskudd. Hvis skogeier får utført planting av et andelslag, mottar skogeier kun et eventuelt ordinært plantetilskudd. Plantetilskudd til skogeier anvises av kommunen over kommunens ramme for tilskudd etter NMSK-forskriften.

 1. Høringsfrist

Høringsfristen settes til 14. april 2020 kl. 15.00, jf. utredningsinstruksen punkt 1-4. Den begrensede høringsfristen skyldes behovet for rask gjennomføring av avhjelpende tiltak som følge av Covid-19-restriksjoner. Departementet vil i tillegg gjennomføre et høringsmøte via fjernmøteteknologi med relevante aktører før forskriften fastsettes.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2696888

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen.

Med hilsen 

Frode Lyssandtræ (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Kristian Buan

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

[1] Forskrift 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

 • Allskog SA
 • AT Skog SA
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Glommen Mjøsen Skog
 • Landbruksdirektoratet
 • Norges skogeierforbund
 • NORSKOG
 • Nortømmer AS
 • SB Skog AS
 • Statskog SF
 • Viken Skog SA
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag