Høring - om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring to høringsnotater med forslag til tiltak som særlig tar sikte på å forhindre arbeidslivskriminalitet knyttet til betaling av lønn og annen godtgjørelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2020

Vår ref.: 20/3724

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring to høringsnotater med forslag til tiltak som særlig tar sikte på å forhindre arbeidslivskriminalitet knyttet til betaling av lønn og annen godtgjørelse.

Hovedforslaget i høringsnotatet "Straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv." er et forslag om å innføre en egen straffebestemmelse i arbeidsmiljøloven for såkalt "lønnstyveri". I høringsnotatet legges det også frem forslag om å høyne strafferammen i arbeidsmiljøloven § 19-1, om å fastsette en hjemmel for straff i lov om obligatorisk tjenestepensjon samt å klargjøre arbeidsmiljømyndighetenes påleggskompetanse etter allmenngjøringsloven.

I høringsnotatet "Høringsnotat om endringer i arbeidsmiljøloven – Innføring av krav om at lønn skal utbetales via bank" fremmes det forslag om å ta inn en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter.  

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. 

Frist for å sende inn høringssvar er 10. desember 2020.

Høringer er åpne, og alle kan komme med innspill. Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på nettsiden, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Stangeland
seniorrådgiver

 

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Datatilsynet
 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
 • Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)
 • Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST)
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finanstilsynet
 • Høyesterett
 • Konkurransetilsynet
 • Diskrimineringsnemnda
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norges Bank
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Petroleumstilsynet
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Riksadvokaten
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Institutt for offentlig rett (UiO)
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Universitetet i Bergen – juridisk fakultet
 • Universitetet i Oslo – juridisk fakultet,
 • Universitetet i Tromsø – juridisk fakultet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Frischsenteret
 • Sametinget
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Apotekforeningen
 • Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Blå Kors
 • Care Norge
 • Caritas Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingfors komité
 • Den norske jordmorforening
 • Econa
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Finansforbundet
 • Finans Norge
 • Gatejuristen
 • HR Norge
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Jushjelpa i Nord-Norge
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kirkens Bymisjon
 • KS
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Juristforbund
 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbundNorges
 • Kommunerevisorforbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk forening for kriminalreform – KROM
 • Norsk Flygelederforening
 • Norsk Flytekniker Organisasjon
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Journalistlag
 • Norske forsikringsmegleres forening
 • Norsk Øko-Forum (NØF)Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk olje og gass
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norges Politilederlag
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Norsk Skuespillerforbund
 • Norsk sosiologforening
 • Norske Meierifolks Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Pensjonskasseforeningen
 • Politiets fellesforbund
 • Politihøgskolen
 • Politijuristene
 • Rettspolitisk forening
 • SAFE
 • Samfunnsbedriftene
 • SMB Norge
 • Skattebetalerforeningen
 • Skattedirektoratet
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Storbedriftenes skatteforum
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Statsadvokatenes forening
 • Transparency International Norge.
 • Unio
 • Verdipapirfondenes forening
 • Verdipapirforetakenes forbund
 • Virke
 • Virke Produsentforening
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Økonomiforbundet