Høring - tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.01.2009

Vår ref.:

Adresseliste
  

 

Deres ref          Vår ref     200804460-/BA                                Dato 20.10.2008
 

Høring - tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til lov om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven), forslag til lov om endring av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og forslag til forskrift om informasjonssikkerhet og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre på høring.

Formålet med lovforslagene er å fjerne regelverksmessige hindre for effektiv og trygg kommunikasjon av pasientopplysninger i helsetjenesten. Regelverket skal understøtte kvalitet på pasientbehandling, samtidig som man ivaretar personvernet og pasientens rettigheter.

Forslaget kan deles i fire hoveddeler:

1. hjemmel til å fastsette forskrift om informasjonssikkerhet og tilgang til  helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre, samt forslag til forskrift om informasjonssikkerhet og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre,
2. opprettelse av regionale og lokale virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre foreslås hjemlet i helseregisterloven,
3. opprettelse av felles behandlingsrettede helseregistre for helsepersonell med formalisert arbeidsfellesskap foreslås hjemlet i helseregisterloven og
4. helsepersonelloven § 45 foreslås endret slik at dagens praktisering av paragrafen regelfestes.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Helse- og omsorgsdepartementets ber om at høringsuttalelser sendes innen 12. januar 2009 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post rettet til inger.garstad@hod.dep.no eller telefon 22 24 84 68.


Med vennlig hilsen

 


Bjørn Astad e.f.
Avdelingsdirektør                                          Steinar Lund
                                                                  Seniorrådgiver

 

 

Høringsbrev i pdf-format
 

Akademikerne
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
De medisinske dekanene
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Direktoratet for nødkommunikasjon
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon - HSH
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
KITH A/S
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kreftforeningen
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for private sykehus (PRISY)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
Landsorganisasjonen i Norge 
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt senter for telemedisin
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgiforbund
Norges Handikapforbund
Norges juristforbund
Norges Optikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsenett AS
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Homeøpatisk pasientforening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Parat helse
Pasientskadenemnda
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Sivilombudsmannen
Spekter
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Sysselmannen på Svalbard
Universitets- og høyskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Næringslivets hovedorganisasjon (03.11.08) - Ingen merknader
Samferdselsdepartementet (04.11.08) - Ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (10.11.08) - Ingen merknader
Verdal kommune (26.11.08)
Frogn kommune (09.12.08)
Buskerud fylkeskommune (10.12.08)
Riksadvokaten (05.12.08)
Sande kommune (12.12.08)
NTNU (18.12.08)
Arbeids- og velferdsdirektoratet (16.12.08)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (19.12.08)
Norsk Sykepleierforbund (12.12.08)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (23.12.08)
Leksvik kommune - legetjenesten (02.01.09)
Stavanger kommune (19.12.008)
Lier kommune (30.12.08)
Barne- og likestillingsdepartementet (05.01.09)
Justis- og politidepartementet (05.01.09)
Statens legemiddleverk (05.01.09)
Norsk otopedisk forening (07.01.09)
Den norske tannlegeforening (09.01.09)
Haraldsplass diakonale sykehus (08.01.09)
DIPS ASA (17.12.09)
HSH  (12.01.09)
Nasjonalforeningen for folkehelsen (12.01.09)
Ullevål universitetssykehus HF (10.01.09)
Arbeidsgiverforening SPEKTER (09.01.09)
Nasjonalt senter for telemedisin (12.01.09)
Drammen kommune (12.01.09)
Norsk Tannpleierforening (12.01.09)
Folkehelseinstituttet (12.10.09)
Nærings- og handelsdepartementet (09.01.09) - Ingen merknader
NTNU - Det medisinske fakultet (12.01.09)
Norges Diabetesforbund (12.01.09)
LO (12.01.09)
IKT Norge (12.01.09)
Troms fylkeskommune (12.01.09)
Norsk Manuellterapeutforening (12.01.09)
Helse Midt-Norge RHF (12.01.09)
Den norske legeforening (12.01.09)
Kreft registeret (12.01.09)
Helse Sør-Øst RHF (12.01.09)
Helsedirktoratet (12.01.09)
Norsk helsenett (12.01.09)
Norges Optikerforbund (12.01.09)
Norsk Radiografforbund (12.01.09)
Universitetssykehuset Nord-Norge (12.01.09)
Oslo kommune (13.01.09)
Universitets- og høgskolerådet (12.01.09)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (12.01.09)
Norsk Psykologforening (12.01.09)
Datatilsynet (12.01.09)
Helse Finnmark (09.01.09)
KITH (06.01.09)
Direktoratet for foraltning og IKT (13.01.09)
Norges Handikapforbund (12.01.09)
Helsetilsynet (13.01.09)
KoKom (12.01.09)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (14.01.09)
Helse Nord RHF (12.01.09)
Universitet i Bergen (09.01.09)
Helse Vest RHF (12.01.09)
Bergen kommune (09.01.09)

 

Til toppen