Høring - tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Resultat: Prop 7 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2011

Resultat: Prop 7 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger)

Behandling i Stortinget

Vår ref.: 11/4235 OPJ

Høringsnotat – tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Arbeidsdepartementet sender med dette forslag til lovendringer om tiltak for å forebygge og avdekke trygdemisbruk på høring, jf. vedlagte høringsnotat.

Høringsnotatet er også tilgjengelig på Arbeidsdepartementets hjemmeside www.regjeringen.no/ad. Notatet kan også fås ved henvendelse til postmottak@ad.dep.no eller telefon 22 24 86 01.

Høringsfristen er 12. desember 2011. Uttalelser sendes Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber også om at uttalelser sendes som e-post til følgende adresse: postmottak@ad.dep.no

Liste over adressater er lagt ved brevet. Høringsnotatet bes forelagt underliggende organer og etater som ikke er oppregnet i listen.

Med hilsen


Ingar Kompelien (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                        Ola Pleym Johansen
                                                        seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsnotat om tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger:

• Akademikerne
• Arbeids- og velferdsdirektoratet
• Arbeidsgiverforeningen Spekter
• Brønnøysundregistrene
• Datatilsynet
• Den norske advokatforening
• Den norske Dommerforening
• Den norske lægeforening
• Den norske revisorforening
• Den norske tannlegeforening 
• Departementene og Statsministerens kontor
• Finansforbundet
• Finansnæringens fellesorganisasjon
• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
• Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
• Helsedirektoratet
• KLP
• KS
• Landsorganisasjonen i Norge (LO)
• Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
• Norsk Kiropraktor Forening
• Norsk Pensjonistforbund
• Norsk Psykologforening
• Norske fysioterapeuters forbund
• Næringslivets hovedorganisasjon
• Pensjonstrygden for sjømenn
• Politidirektoratet
• Regjeringsadvokaten
• Riksrevisjonen
• Stortingets ombudsmann for forvaltningen
• Skattedirektoratet
• Statens helsetilsyn
• Statens innkrevingssentral
• Statens Pensjonskasse
• Statistisk sentralbyrå
• Sparebankforeningen i Norge
• Toll- og avgiftsdirektoratet
• Trygderetten
• Unio
• Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
• Økokrim

Til toppen