Høring - To forskrifter om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt, henholdsvis på Svalbard og i Antarktis

Samferdselsdepartementet legger med dette frem forslag til to forskrifter om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt henholdsvis på Svalbard og i Antarktis.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2016

Vår ref.: 15/517-

To forskrifter om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt, henholdsvis på Svalbard og i Antarktis - Høringsbrev

Samferdselsdepartementet legger med dette frem forslag til to forskrifter om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt henholdsvis på Svalbard og i Antarktis.

Forslag om ny forskrift for Svalbard er ment å erstatte gjeldende forskrift 11. juni 1999 nr. 664 om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt. Det er behov for å modernisere reguleringen for Svalbard på grunn av utviklingen innenfor satellittindustrien fra 1999 og frem til i dag. Gjeldende forskrift regulerer i tillegg til Svalbard også etablering, drift og bruk av jordstasjon på det norske fastlandet. Forskriftsreguleringen på fastlandet foreslås ikke videreført, fordi den nødvendige regulering følger direkte av ekomloven av 4. juli 2003 nr. 83 og av frekvenstillatelser.

Forskriftsregulering av jordstasjonsvirksomheten i Antarktis er ny. Det eksisterer per i dag ingen forskrift som regulerer etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i Antarktis.

Forskriftsutkastene er utarbeidet i tråd med nytt hjemmelsgrunnlag i ekomloven, de tar høyde for de ulike begrensningene knyttet til militær aktivitet som finnes i Svalbardtraktaten og Antarktistraktaten, samt andre folkerettslige krav.

Forslagene er utarbeidet i samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det bes om at høringsinstansene formidler høringsbrevet med forskrifter innad til sine relevante avdelinger og underliggende organ.

Høringsfrist 31. mars 2016.

Høringssaken er tilgjengelig på departementets nettsider. Vi ber om at høringsuttalelse sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden).

Med hilsen


Jørn Ringlund (e.f.)
avdelingsdirektør

Knut Aksel Wadet
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Datatilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EUTELSAT

Finansdepartementet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Institutt for rettsinformatikk

INTELSAT

International Telecommunications Satellite Organiz

IT- og Telestyrelsens

Justis- og beredskapsdepartementet

Kings Bay AS

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kongsberg Satellite Services

SvalSat Kongsberg Satellite Services

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Longyearbyen Lokalstyre

Medietilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges Forskningsråd

Norsk Polarinstitutt

Norsk Romsenter

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Post- och telestyrelsen

Space Norway AS

Statsministerens kontor

Store Norske Spitsbergen Grubekompani

Sysselmannen på Svalbard

Telenor Satellite Broadcasting

Trust Arktikugol

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet