Høring - transportselskapers straffansvar ved manglende kontroll av reisedokumenter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.05.2010

Vår ref.: 201004921- /JRS

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om å innta i utlendingsforskriften at transportselskaper kan ilegges straffansvar ved manglende kontroll av reisedokumenter. Forslaget vil innebære en endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1285 (utlendingsforskriften), § 18-13 om straff.

Det følger av utlendingsloven § 15 femte ledd, bokstav c at Kongen i forskrift kan pålegge fører av skip eller luftfartøy, eller transportør som utfører yrkesmessig landtransport av personer, å kontrollere at reisende har gyldige reise- eller legitimasjonsdokument og visum. Slikt pålegg er gitt i utlendingsforskriften § 4-15 første ledd. Av § 4-15 annet ledd fremgår at det ved ombordstigning skal kontrolleres at reisende har pass eller annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument og gyldig for innreise i Norge, og at visumpliktige utlendinger har gyldig visum.  

Den tidligere utlendingsloven (utlendingsloven 1988) § 47 første ledd bokstav a, hadde en generell straffebestemmelse for overtredelse av utlendingsloven eller forbud, påbud eller vilkår gitt i medhold av loven. En slik generell straffebestemmelse finnes ikke i den nye loven. Den nye loven inneholder i stedet en bestemmelse om at foresettlig eller uaktsom overtredelse av utlendingsforskriften er straffbart når Kongen har fastsatt i forskriften at forholdet skal kunne straffes, jf. utlendingsloven § 108 første ledd, bokstav b. Liste over straffbare overtredelser er inntatt i forskriftens § 18-13.

Forskriftens § 18-13 viser ikke til § 4-15 om transportselskapenes plikt til dokumentkontroll. Det følger imidlertid av Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) at det ikke var meningen at § 108 skulle innebære noen endring mht. hvilke forhold det i praksis ville være aktuelt å straffeforfølge. Det følger også av våre forpliktelser etter Schengensamarbeidet at manglende kontroll skal sanksjoneres. Direktiv 2001/51/EF av 28. juni 2001 om ansvar for transportører har i artikkel 4 en bestemmelse om sanksjoner. Her pålegges medlemsstatene å innføre sanksjoner mot transportører som transporterer utlendinger som nektes innreise.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår departementet at det inntas en henvisning til § 4-15 i utlendingsforskriften § 18-13 annet ledd. Vedlagt følger forslag til endringsforskrift.

Eventuelle skriftlige merknader til forslaget bes sendt Justisdepartementet v/Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, innen tirsdag 4. mai 2010 kl. 13.00. Det er ønskelig at merknadene også sendes elektronisk i word-format til jannicke.saether@jd.dep.no. På grunn av den korte høringsfristen inviteres høringsinstansene også til å komme med eventuelle merknader i høringsmøte tirsdag 4. mai 2010 kl. 12.00-13.00. Møte vil finne sted i departementets lokaler i Akersgata 59 (R5), 7. etg., møterom 7223. Melding om deltakelse på møte og eventuelle spørsmål kan rettes til Jannicke Ryun Sæther, tlf. 22 24 71 59.

 

Med hilsen

Kenneth A. Baklund (e.f.)
fagdirektør

Jannicke Ryun Sæther
rådgiver

Vedlegg:        Forslag til endringsforskrift

FORSKRIFT OM ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN (STRAFF FOR OVERTREDELSE AV UTLENDINGSFORSKRIFTEN § 4-15: TRANSPORTSELSKAPERS KONTROLL AV REISEDOKUMENTER)

Fastsatt av Justisdepartementet xx. april 2010 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)§ 108 første ledd bokstav b, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

I

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 18-13 annet ledd skal lyde:

Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer

 • § 1-1 åttende ledd 
 • § 1-2 
 • § 1-10 tredje ledd 
 • § 1-17 første annet eller tredje ledd 
 • § 4-5 
 • § 4-8 
 • § 4-9 
 • § 4-15
 • § 4-24 første til fjerde ledd og sjette ledd 
 • § 4-25 første, tredje og fjerde ledd 
 • § 4-26 
 • § 4-27 
 • § 4-28 
 • § 12-4 første annet og tredje ledd 
 • § 12-8 
 • § 12-13 annet ledd 
 • § 17-7 første ledd 
 • § 17-21 annet ledd 
 • § 18-12 første, annet og tredje ledd. 

II 

Endringene trer i kraft straks.

Arbeidsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Flyselskapenes landsforening

Norges Rederiforbund