Høring - Utkast til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2007

Resultat av høring: