Høring - utkast til endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Innføring av administrative sanksjoner mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2009