Høring - utkast til endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Innføring av administrative sanksjoner mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser i følge liste

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200603630-/GJOFJS

04.11.2008

 

Høring - forslag til endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (merkeloven)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Høringsfrist 4. februar 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (merkeloven).

Bakgrunnen for forslaget er at Olje- og energidepartementet (OED) har tatt initiativ overfor Barne- og likestillingsdepartementet til å endre merkeloven som følge av at det etter OEDs syn bl.a. er behov for administrative sanksjoner ved brudd på energimerkingsbestemmelsene for husholdningsapparater.

Hovedinnholdet i forslaget er at det innføres hjemmel for administrative reaksjoner og sanksjoner (tvangsmulkt og overtredelsesgebyr) i merkeloven. Videre foreslås en forskriftshjemmel som kan brukes til å bestemme at vareprøver skal avstås vederlagsfritt til tilsynsmyndigheten, og at leverandør, forhandler eller importør skal dekke utgiftene til undersøkelser dersom det viser seg at varer er feilmerket.

I dag er Norges vassdrags- og energidirektorat, Vegdirektoratet og Forbrukerombudet tillagt tilsyn med forskrifter om merking etter merkeloven. Det er også gitt to forskrifter etter merkeloven hvor det ikke er utpekt egne tilsynsorganer (merking av fottøy og krystallglass), jf. høringsnotatet punkt 3.5. Vi ber særlig om Forbrukerombudets og Statens forurensningstilsyns synspunkter på sistnevnte punkt.

Høringsfristen er 4. februar 2009

 

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                          Eva Tverberg

Vedlegg:
-adressatliste               
-høringsnotat

Liste over høringsinstanser
Elektronikkretur
Energiberiftenes landsforening
Enova SF
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Hadeland Glassverk
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hvitevareretur
IBM
IKT-Norge
Justisdepartementet
Magnor Glassverk
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk akkreditering
Norsk Elektronisk Komite (NEK)
Norske elektroleverandørers landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Olje- og energidepartementet
Oslo Håndverks- og Industriforening
Prosessindustriens Landsforening
Rembra AS
Renas
Samferdselsdepartementet
Skogrossisters & agenters landsforening
Standard Norge
Statens forurensningstilsyn
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Stiftelsen Mijømerking i Norge
Vegdirektoratet
WWF -Norge

Til toppen