Høring - utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven

Ledd i implementering av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport på jernbane og vei (kollektivtransportforordningen)

Samferdselsdepartementet har i brev av 12. desember 2008 sendt på høring utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2009

Samferdselsdepartementet har i brev av 12. desember 2008 sendt på høring utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven.

Vår ref.:

Høringsnotat med utkast til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på veg:

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Departementene/Statsministerens kontor
Fylkeskommunene/Oslo kommune
Vegdirektoratet
Statens jernbanetilsyn
Jernbaneverket

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Datatilsynet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Det Norske Maskinistforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
KS – kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen
HSH
NITO
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffiserforbund
Norsk Styrmandsforening
Norsk Togoperatør Forening
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorgan
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbud
Yrkestrafikkforbundet


NSB AS
NSB Nettbuss AS
Ruter AS
NSB Gjøvikbanen AS
Flytoget AS
Ofotbanen AS
Veolia AS
Oslo T-banedrift AS
Oslo Sporvognsdrift AS
AS Gråkallbanen
Bergen Bybane

Transportøkonomisk institutt
Urbanet Analyse AS
For Jernbane

Til toppen