Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne på høring. Vi ber også om innspill til hvordan romanifolket/taterne kan involveres i arbeidet med tilskuddsordningen som skal forvaltes i Kulturrådet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2019

Vår ref.: 19/1094

Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette et utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne på høring. Departementet ønsker synspunkter på forslaget til forskrift, og ber også om innspill til hvordan romanifolket/taterne kan bli involvert i arbeidet med tilskuddsordningen for kollektiv oppreisning.

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsministeren og kulturministeren besluttet i september 2018 at midlene på den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne skal benyttes til å opprette en tilskuddsordning som skal forvaltes av Kulturrådet. Bakgrunnen for dette var Stortingets beslutning om at Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond ikke lenger skulle stå som mottakere av den kollektive oppreisningen.

Tilskuddsmidlene vi bli bevilget årlig over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Departementet har derfor ansvar for å utarbeide en forskrift for tilskuddsordningen, og vil også være klageinstans for eventuelle klager knyttet til Kulturrådets beslutninger om tilskudd og avslag.

Vi ber om innspill på utkast til forskrift
Alle statlige tilskuddsordninger skal ha en forskrift som regulerer formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke, hva det kan søkes midler til, krav til søknad, rapportering og annet. Vedlagte utkast til forskrift bygger i stor grad på regelverk for tilsvarende tilskuddsordninger som departementet har forvaltet, men inneholder også noen nye forslag:

 • Representanter fra romanifolket/taterne skal være involvert i arbeidet med ordningen.
 • Privatpersoner skal kunne søke tilskudd.
 • Det er klagerett på vedtak over ordningen.

Departementet ber om innspill på de ulike punktene i vedlagte utkast til forskrift for tilskuddsordningen.

Vi gjør oppmerksom på at formålet med den kollektive oppreisningen – slik det framgår i § 1 i forskriften – står fast. Tilskuddsmidlene kan altså ikke brukes til annet enn tiltak som bidrar til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Midlene kan ikke benyttes til individuelle erstatninger.

Hvordan skal romanifolket/taterne være involvert i ordningen?
Departementet understreker at det er viktig at representanter for romanifolket/taterne er involvert i utformingen av ordningen som Kulturrådet skal forvalte. Vi ber om innspill til hvordan en slik involvering kan være. Eksempler på aktuelle spørsmålstillinger:

 • Hvordan skal romanifolket/tatere være involvert i arbeidet?
 • Hvem skal representere romanifolket/taterne?
 • Hva skal eventuelt representanter fra romanifolket/taterne være med på å bestemme?
 • Hvordan sikrer vi habilitet?

Slik sender du inn høringssvar
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du under «Send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på våre nettsider.

Dersom du ikke har mulighet til å levere høringsuttalelse på nettsiden, kan du sende det på e-post til postmottak@kmd.dep.no. Du kan også sende det per post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. august 2019. 

Vi oppfordrer alle til å videreformidle informasjon om denne høringen, slik at så mange som mulig av romanifolket/taterne får anledning til å uttale seg. 


Med hilsen

Eivind Dale

Romani-/taterorganisasjoner

 • Landsorganisasjonen for romanifolket
 • Taternes landsforening
 • De reisende kvinners forum
 • Romano Kettanipa
 • Romanifolkets kystkultur
 • Romani Council Union
 • Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening
 • Reisendes kulturforening
 • Veiledningstjenesten for romanifolket/taterne
 • Stiftelsen Tater-Millas venner
 • Enkeltpersoner

Offentlige instanser:

 • Departementene
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Sivilombudsmannen
 • Språkrådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Riksarkivet
 • Norsk kulturråd

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Dronning Mauds Minne høgskole
 • NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter – HL-senteret
 • Anno museum – Glomdalsmuseet
 • Oslo byarkiv
 • Haugalandsmuseene
 • Østfoldmuseene
 • Rørosmuseet
 • Telemark museum
 • Falstadsenteret
 • Den norske Helsingforskomité
 • Det europeiske Wergelandsenteret
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stiftelsen Arkivet
 • Nansen fredssenter