Høring - Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011

Vår ref.: TN-201101150

HØRING – UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR RENHOLDSBEDRIFTER

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. legger Tariffnemnda med dette fram utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale ut på høring. Kravet om allmenngjøring er fremmet av Landsorganisasjonen i Norge (LO) etter anmodning fra Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service, og gjelder Overenskomst for Renholdsbedrifter 2010 – 2012.

I begjæringen er det fremmet forslag om allmenngjøring av timelønnsnivå for 0 -2 års ansiennitet, som eneste lønnssats (overenskomsten § 2). I tillegg er det begjært allmenngjøring av tilleggene for nattarbeid og søn- og helligdagsarbeid (overenskomsten § 8), reglene om personlig utstyr (overenskomsten § 6) og utgifter til reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag utenfor fast arbeidssted (overenskomsten § 9).

Fordi renholdsbransjen har lav avtaledekning er det i begjæringen foreslått at arbeidstid og overtidsgodtgjørelse skal følge arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Beslutningen om å sende et utkast til forskrift på høring er i hovedsak tatt på grunnlag av dokumentasjon fremlagt av LO sammen med begjæringen. Tariffnemnda understreker at det ikke er tatt stilling til om vilkårene for allmenngjøring er oppfylt i denne saken. Nemnda legger til grunn at høringsrunden vil kunne gi ytterligere informasjon og dermed gi nemnda et bedre grunnlag for et eventuelt vedtak i saken.

Høringssaken er publisert på internett:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---utkast-til-forskrift-om-allmenn.html?id=640980

Høringsnotatet kan også fås ved henvendelse til nemndas sekretariat v/ Bodil Stueflaten (22 24 69 31/ bodil.stueflaten@ad.dep.no) eller Ingrid Finsland (22 24 85 82/ ingrid.finsland@ad.dep.no).

Skriftlige merknader til Tariffnemndas utkast kan sendes på e-post til (tariffnemnda@ad.dep.no) eller vanlig post innen onsdag 1. juni 2011.

Med hilsen


Håvard Holm
Tariffnemndas leder

 • Fornyingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norsk Arbeidmandsforbund
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
 • Akademikerne
 • Unio
 • Næringslivets Hovedorganisasjon 
 • NHO Service
 • HSH
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter 
 • KS
 • Universitetet i Oslo v/ prof Stein Evju