Høring - Utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter

Samferdselsdepartementet sender på høring et utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2013

Vår ref.: 09/1569

Høring - Utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter

Samferdselsdepartementet innleder med dette høring av utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS. Høringsnotat og forskriftsutkast er lagt ut på departementets nettside og kan lastes ned derfra.

Eventuelle merknader må være mottatt av departementet senest mandag 18. november 2012.

Vi gjør oppmerksom på at høringsforslaget ikke må forveksles med et parallelt høringsforslag om avgift på Avinors lufthavner i 2014 som departementet vil sende ut om kort tid. Det høringsforslaget det refereres til ovenfor innebærer en større omlegging av selve avgifts-systemet og rollefordelingen mellom Samferdselsdepartementet, Avinor AS og Luftfartstilsynet. Det har som ett av sine hovedformål å gjennomføre direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter, men innebærer også flere andre grep. Dersom utkastet blir vedtatt vil det erstatte de årlige departementsfastsatte takstregulativene, som i så fall vil bli fastsatt for siste gang for 2014. Se om ikrafttredelsestidspunkt i høringsnotatets punkt 8.

Med hilsen 


Øyvind Ek                                        Morten Foss
avdelingsdirektør                              fagdirektør

Brevet som pdf

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Konkurransetilsynet
Luftfartstilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Airlift AS
Avinor AS
BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ikaros ANS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Lufttransport AS
North Flying AS
NHO
NHO Luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien Lufthavn AS
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap AS

Til toppen