Høring - utkast til forskrift om avskåret klagerett ved kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem, spesialskoler, fosterhjem eller skolehjem i Bergen kommune mv.

Justisdepartementet foreslår i dette høringsbrevet en forskrift om unntak fra klagereglene i forvaltningsloven § 28 for vedtak om kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved ulike institusjoner, spesialskoler, barnehjem og lignende i Bergen kommune i perioden 1954 til 1980.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2008

Vår ref.: 200402134 EO ATV/TBH/mbb

Høring - utkast til forskrift om avskåret klagerett ved kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem, spesialskoler, fosterhjem eller skolehjem i Bergen kommune mv.

1. INNLEDNING
Justisdepartementet foreslår i dette høringsbrevet en forskrift om unntak fra klagereglene i forvaltningsloven § 28 for vedtak om kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved ulike institusjoner, spesialskoler, barnehjem og lignende i Bergen kommune i perioden 1954 til 1980, jf. Bergen bystyres vedtak 22. september 2003, 22. mai 2006 og 28. januar 2008. I forskriften foreslås det å videreføre innholdet i, og delvis utvide rekkevidden av, den nå opphørte forskrift 9. februar 2007 nr. 153.

Høringsfristen settes til 30. april 2008. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Dette høringsbrevet er også tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922.

2. SAKENS BAKGRUNN
Bergen kommune vedtok 22. september 2003 å opprette en billighetserstatningsordning for personer som i perioden 1. juli 1954 til 1. januar 1980 hadde opphold ved barnehjemsinstitusjoner innenfor nåværende Bergen kommune. Bakgrunnen for opprettelsen var at det ble avdekket at mange ble utsatt for overgrep eller opplevde uverdige omsorgsforhold under opphold ved slike institusjoner i denne perioden. Erstatningsordningen synliggjør at kommunen påtar seg et moralsk ansvar og gir en uforbeholden unnskyldning.

Kommunen opprettet et erstatningsutvalg for behandling av søknader om billighetserstatning. Utvalget ble ledet av en lagdommer og besto ellers av to medlemmer. Under henvisning til at utvalget ble sammensatt med tung juridisk ekspertise og at utvalget skulle opptre uavhengig av kommunens administrasjon, ble det i kommunens forskrift fastsatt at utvalgets ”avgjørelser er bindende og kan ikke påklages”. I stedet forutsatte man at søkerne eventuelt kunne bringe avgjørelsene inn for domstolene.

Ved Bergen kommunes brev 13. januar 2004 til Justisdepartementet ble det anmodet om unntak fra forvaltningslovens klageregler. Slikt unntak kan bare fastsettes av Kongen i forskrift, jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd annet punktum, under forutsetning av at det foreligger ”tungtveiende grunner” for å gjøre unntak. Departementet sendte forslag til slik forskrift på høring 25. mai 2004 til de samme høringsinstansene som nå høres angående spørsmålet om ny forskrift med forlenget unntaksadgang. Ingen av høringsinstansene hadde den gang innvendinger mot departementets forslag. 

Ved kongelig resolusjon 25. juni 2004 ble det med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd gitt midlertidig forskrift om avskåret klagerett ved vedtak om billighetserstatning i Erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning.  Forskriften var tidsbestemt, med opphør 31. desember 2005.

Bergen kommune ga i brev til Justisdepartementet 29. september 2006 uttrykk for behov for at ordningen med unntak fra klageadgang ble forlenget. I forbindelse med behandlingen av erstatningsutvalgets sluttrapport hadde det fremkommet opplysninger om at enkelte tidligere barnehjemsbarn som hadde bodd utenbys eller utenlands, ikke var blitt oppmerksom på erstatningsordningen. De hadde derfor ikke søkt om billighetserstatning innen fristutløpet 31. desember 2004. Ved behandling av sluttrapporten ønsket bystyret å tilgodese disse personene med en fornyet mulighet til å søke om billighetserstatning. Bergen bystyre traff derfor 22. mai 2006 vedtak om å utvide søknadsfristen for nye søknader til 1. september 2006. Bergen kommune la til grunn at sakene ville kunne avvikles i løpet av 2007 og ba om forlenget unntak fra klageadgangen frem til 31. desember 2007.

Forslag til ny forskrift ble etter dette sendt på høring 13. november 2006 til de samme høringsinstansene som nå høres angående spørsmålet om ny forskrift med forlenget unntaksadgang. Ingen av høringsinstansene hadde den gang innvendinger mot departementets forslag. 

Ved kongelig resolusjon 9. februar 2007 ble det med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd gitt ny midlertidig forskrift om avskåret klagerett ved vedtak om billighetserstatning i Erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning. Forskriften var tidsbestemt, med opphør 31. desember 2007.

3. BEHOV FOR FORLENGELSE AV UNNTAKET FRA KLAGERETTEN
Bergen kommune har i brev til Justisdepartementet 18. februar 2008 gitt uttrykk for behov for at ordningen med unntak fra klageadgang nok en gang forlenges.

Bergen bystyre traff 28. januar 2008 vedtak om å forlenge erstatningsordningen. Etter vedtaket skal ordningen også utvides til å omfatte alle personer Bergen kommune har plassert i heldøgns omsorgstilbud på barnehjem, spesialskoler, fosterhjem eller skolehjem i Bergen kommune i perioden 1954 til 1980, ikke bare i de 11 navngitte barnehjem som var omfattet i den tidligere ordningen. I tillegg skal ordningen omfatte personer som ble plassert i heldøgns institusjon eller fosterhjem av barnevernstjenesten i kommunene Åsane, Laksevåg, Arna og Fana i perioden 1954 til 1972. Søknadsfristen for erstatning etter den utvidede ordningen er satt til 31. desember 2008. Bergen kommune har så langt mottatt rundt 80 søknader, og legger til grunn at sakene vil kunne avvikles i løpet av 2009.

4. DEPARTEMENTETS VURDERING
Etter departementets oppfatning stiller ikke spørsmålet om unntak fra klagerett ved vedtak i erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning seg vesentlig annerledes etter den utvidede ordningen enn da de tidligere midlertidige forskriftene ble gitt. I denne vurderingen legger vi til grunn at de materielle og prosessuelle vilkårene for tildeling av erstatning er uendret, selv om virkeområdet for erstatningsordningen i en viss forstand er utvidet.

I brev 27. juni 2007 avslo Justisdepartementet søknad fra Drammen kommune om fritak fra forvaltningslovens klagebestemmelser for saker etter en liknende billighetserstatningsordning. Av betydning for vår vurdering i den saken var at tilkjenning av erstatning etter vedtektene for ordningen i Drammen kommune innebar at det ikke kunne anlegges erstatningssøksmål mot kommunen for samme forhold. I vedtektene for ordningen i Bergen har en nøyd seg med å fastsette at billighetserstatningen skal gå i fradrag fullt ut i en eventuell erstatning tilkjent av domstolene for samme forhold. I et rettssikkerhetsperspektiv setter denne forskjellen ordningen i Drammen i et annet lys enn ordningen i Bergen. Sistnevnte fremstår som en ordning som utelukkende er til gunst for de forulempede.

Departementet sender etter dette på høring utkast til ny midlertidig forskrift med varighet frem til 31. desember 2009, med i det vesentlige samme innhold som den opphørte midlertidige forskrift 9. februar 2007 nr. 153.

Bergen kommune har anmodet om at klageadgangen også avskjæres for de vedtak som blir truffet etter utløpet av forskrift 9. februar 2007 nr. 153 og før en eventuell ny forskrift trer i kraft. Ettersom det hittil ikke har eksistert noen klageadgang for ordningen, antar vi at dette ikke vil gripe inn i etablerte forventninger, eller på annen måte virke urimelig eller urettferdig. Det synes på bakgrunn av dette forsvarlig å gi forskriften virkning også for vedtak som er truffet av erstatningsutvalget i perioden mellom 1. januar 2008 og det tidspunkt den nye forskriften eventuelt bli vedtatt og trer i kraft.

5. UTKAST TIL FORSKRIFT
Midlertidig forskrift .. ........ 2008 nr. ... om avskåret klagerett ved billighetserstatning til tidligere beboere ved heldøgns omsorgstilbud på barnehjem, spesialskoler, fosterhjem eller skolehjem i Bergen kommune i perioden 1954 til 1980.

§ 1 Unntak fra klageretten
Vedtak i erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning for personer som har hatt opphold på heldøgns omsorgstilbud på barnehjem, spesialskoler, fosterhjem eller skolehjem i kommunen i perioden 1. juli 1954 til 1. januar 1980, samt kommunene Åsane, Laksevåg, Arna og Fana i perioden 1954 til 1972, opprettet ved bystyrevedtak 22. september 2003 og forlenget ved bystyrevedtak 22. mai 2006 og 28. januar 2008, kan ikke påklages.

§ 2 Ikrafttredelse og opphør m.m.
Forskriften trer i kraft straks.
Forskriften får også virkning for vedtak truffet av erstatningsutvalget før ikrafttredelsen.
Forskriften opphører 31. desember 2009.

Merknader:
Forskriften viderefører innholdet i midlertidig forskrift 25. juni 2004 nr. 1019 som opphørte 1. januar 2006 og forskrift 9. februar 2007 nr. 153 som opphørte 31. desember 2007. Forskriftens virkeområde følger av utkastet til § 1. Formelt vil også de vedtak sekretariatet er gitt fullmakt til å treffe, være vedtak ”i erstatningsutvalget”. Forskriften er imidlertid ikke til hinder for at man har en intern toinstansordning slik at alle eller enkelte typer vedtak som er truffet av sekretariatet etter fullmakt, kan bringes inn for det samlede utvalget.

Det følger av kommunens forskrift, jf. vedtak 28. januar 2008 i Bergen bystyre, at søknader om erstatning må fremsettes innen 31. desember 2008. Det er derfor ikke behov for forskrifter om klageavskjæring utover 2009, jf. tidsbegrensningen for forskriften i § 2 tredje ledd.


Med hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
lovrådgiver

Thomas Bruusgaard Høgseth
førstekonsulent

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmannen i Hordaland
Bergen kommune
Den norske advokatforening
Kommunenes sentralforbund
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Stiftelsen rettferd for taperne
Advokat Per Magne Kristiansen, Bergen
Advokat Asgeir Thomassen, Bergen

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 30.04.2008.

Ingen merknader:

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

 

Til toppen