Høring - utkast til forskrift om internkontroll for barneverninstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007

Fanen øverst i dokumentet kan brukes for å navigere mellom høringsdokumentene

Vår ref.:

Høringsinstansene i følge liste
  
Vår ref                          Dato
200701497-/MKS           12.10.2007

Utkast til forskrift om internkontroll for barneverninstitusjoner - høring


Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner av 27. oktober 2003 (kvalitetsforskriften) setter i § 10 krav til at barneverninstitusjoner skal føre internkontroll for å sikre at virksomheten er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Barne- og likestillingsdepartementet forutsetter således at slik internkontroll allerede er etablert, men ønsker i forskrifts form å presisere nærmere innholdet i internkontrollplikten.
Barnevernloven § 5-10 lyder: ”For å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er omfattet av § 5-1, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til institusjonene, herunder faglige krav og krav til bygninger, utstyr og bemanning.” Denne hjemmelen omfatter forskrift om internkontroll. Den gjelder imidlertid direkte bare statlige institusjoner, jf. henvisningen til § 5-1 om statlig regional barnevernmyndighets ansvar for etablering og drift av institusjoner. Private og kommunale institusjoner må imidlertid godkjennes av statlig regional barnevernmyndighet for å kunne benyttes som barneverninstitusjon. Slik godkjenning kan bare gis dersom institusjonen drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter til denne, jf. forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven (godkjenningsforskriften) § 5 a). Ny forskrift om internkontrollplikt for barneverninstitusjonene vil således gjelde også for de private og kommunale barneverninstitusjonene. Kravet om internkontroll i kvalitetsforskriften § 10 kan etter dette tas ut.
I de tilfeller institusjonen består av flere enheter gjelder kravet til internkontroll alle enheter.

Vedlagt følger utkast til ny forskrift om internkontroll om barneverninstitusjoners oppgaver etter lov om barneverntjenester, samt utkast til endring i kvalitetsforskriften.
Utkastet til forskrift tar utgangspunkt i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14. desember 2005. Departementet legger til grunn at dette vil bidra til en enhetlig tilnærming og forståelse av internkontroll på barnevernområdet.
Nærmere veiledning til forskriftens bestemmelser vil bli gitt i en egen veileder.
Høringsfristen er 1. desember 2007. På grunn av planlagt ikrafttredelse 1. januar 2008, vil det ikke bli gitt utsettelse på høringsfristen.

Vi ber høringsinstansene oversende høringsbrevet til aktuelle instanser. Vi ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet oversende høringsbrevet til barneverninstitusjonene.


Med hilsen


Tone G. Smith                                       

                                                                              Mette K. Solum

Liste over høringsinstanser for høringsnotat om internkontrollforskrift for institusjoner

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet

Akademikerne
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord,
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst
Forum for Barnekonvensjonen
Barneombudet
Barnejuridisk Forum
Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge
Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet
Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge
Barneverninst. Samarbeidsforum
Datatilsynet
Fagforbundet
Fellesorg. for barnevernped.,sos.og vernepl. (FO)
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Kommunene
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen (LO)
Longyearbyen lokalstyre
Norsk barnevernsamband
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Psykologforening
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Redd Barna
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Sysselmannen på Svalbard
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen