Høring - Utkast til forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender ut et forslag på høring som innebærer at konkurranseloven som gjelder for fastlands Norge også blir gjort gjeldende for Svalbard fra 1. juli 2009. Konkurranseloven foreslås innført i sin helhet med unntak av bestemmelser som regulerer forholdet til EØS-avtalen, ettersom avtalen ikke gjelder for øygruppen. Høringsfrist er 25. september 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2008

Vår ref.: 200500444

I henhold til konkurranseloven § 5 tredje ledd kan Kongen ved forskrift bestemme i hvilken utstrekning loven skal gjelde for Svalbard. Per i dag er det ikke gitt slike forskrifter, og konkurranseloven gjelder ikke på Svalbard. I samråd med Justisdepartementet sender Fornyings- og administrasjonsdepartementet med dette ut et forslag til forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard. Det foreslås at forskriften skal tre i kraft fra 1. juli 2009.

Nærmere om forslaget
På bakgrunn av ønsker fra Longyearbyen lokalstyre tok Justis- og politidepartementet i 2005 initiativ overfor daværende Moderniseringsdepartementet for å få vurdert konkurranselovens anvendelse på Svalbard. Som følge av dette, avga Konkurransetilsynet rapporten ”Bør konkurranseloven gjelde på Svalbard? – en konkurransefaglig vurdering” (PDF, 1 Mb) i desember 2005. Tilsynet anbefaler at konkurranseloven gjøres gjeldende for Svalbard og viser blant annet til at en rekke aktører som driver næringsvirksomhet på Svalbard, har utrykt ønske om dette. Konkurransetilsynet mener videre at det ikke er forhold som tilsier at kun deler av loven gis anvendelse, eller at det bør gjøres særlige stedlige tilpasninger for deler av denne.

For øvrig vil departementet vise til at Riksrevisjonen i rapporten om forvaltningen av Svalbard (Dok. 3:8 2006-2007) konkluderer med at Svalbard er underregulert, og at det er behov for å gjøre flere lover gjeldende.

På denne bakgrunn foreslår Fornyings- og administrasjonsdepartementet, i samråd med Justisdepartementet, at konkurranseloven innføres gjennom en forskrift gitt med hjemmel i konkurranseloven § 5 tredje ledd. Fordi Svalbard er unntatt fra EØS-avtalens virkeområde, foreslås det at bestemmelser i konkurranseloven som regulerer forholdet til EØS-avtalen, ikke gjøres gjeldende på Svalbard.

Lover som gjøres gjeldende for Svalbard skal gjelde for hele øygruppen. På grunn av de særlige forholdene på Svalbard, bes spesielt om høringsinstansenes vurderinger av om det eventuelt er forhold som tilsier at kun deler av konkurranseloven gis anvendelse, eller om det bør gjøres særlige stedlige tilpasninger ved lovens innføring på Svalbard.

Høringsnotatet med en nærmere omtale av forslaget, samt kopi av Konkurranse-tilsynets rapport fra 2005 finnes på departementets hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/Horinger.html?id=1868
Høringsbrev og høringsnotat foreligger på norsk og engelsk.

Papirkopi av dokumentene kan fås ved henvendelse til departementet.

Departementet ber om høringsinstansenes eventuelle uttalelser, og at de i den grad det er nødvendig forelegger forslagene for underliggende organer.

Høringsuttalelser kan også sendes på e-post til postmottak@fad.dep.no

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle uttalelser innen 25. september 2008.

Med hilsen

Steinar Undrum (e.f.)
avdelingsdirektør
Therese Motzfeldt
 seniorrådgiver
 


 

Vedlegg:
Bør konkurranseloven gjelde på Svalbard? (PDF, 1 Mb)

Adv.firma Arntzen de Besche
Advokatfirmaet BAHR
Advokatfirmaet Brækhus Dege & CoANS
Advokatfirmaet Bull & Co
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet HJORT DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirma Simonsen Føyen DA
Advokatfirma Steenstrup & Stordrange
Advokatfirmaet Haavind Vislie
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech
Advokatfirmaet Wikborg Rein
AECO – Association for Arctic Cruise Operators
Akademikerne
Aksjespareforeningen i Norge
ANFO – Annonsørforeningen
Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Forening
Brønnøysundregistrene
COOP Norge
Dagligvare Leverandørenes Forening
Den norske Advokatforening
Den norske Bank
Den norske Dommerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet UiB
Det juridiske Fakultet UiO
Det juridiske Fakultet UiT
Domstoladministrasjonen
Entreprenørforeningen bygg og anlegg
Euroinfo – Innovasjon Norge
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Folketrygdfondet
Fono, Foreningen norske plateselskaper
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Gramo
Grønt Produsentens Samarbeidsråd C/o Norsk Gartnerforbund
Handelshøyskolen BI
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Norge - Norges Eksportråd
Kings Bay AS
Kjøttbransjens Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelparalellimportørforeningen
C/o Paranova AS
Linklaters V/Jonas Koponon
Longyearbyen Arbeideforening
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund
Mediebedriftenes Landsforening
NAVO Arbeidsgiverforening
Norges Apotekerforening
Norges Bank
Norges Bedriftsforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Bondelag
Norges Byggmester Forbund
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Elektroentreprenørforbund ELFO
Norges Fiskarlag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
Norges Gullsmed Forbund
Norges Handelshøyskole
Norges Pelsdyralslag
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Taxiforbund
Norgesfôr
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Gartnerforbund
Norsk Hotell- og Restaurantforbund
Norsk industriforening for Generiske legemidler
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor
Norsk Petroleumsinstiutt
Norsk polarinstitutt, Polarmiljøsenteret
Norsk Skogbruk
Norske Felleskjøp
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norske Avisers Landsforening
Norske Fiskeoppdretteres Forening
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening
NORWACO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Oslo Børs
Oslo Statsadvokatembeter
Rederienes Landsforening
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Riksadvokatembetet
(RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening
Sivilombudsmannen
Skagerakkfisk
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Svalbard likningskontor
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Sysselmannen på Svalbard
Teknologibedriftenes Landsforening
Telenor Svalbard
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Tono
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
Trust Arktikugol
Universitetssenteret på Svalbard AS
Verdipapirsentralen (VPS)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim
Statsministerens kontor  
Arbeids- og inkluderingsdep.  
Barne- og likestillingsdep.   
Finansdep.    
Fiskeri- og kystdep.   
Forsvarsdep.    
Helse- og omsorgsdep.  
Justis- og politidep.   
Kommunal- og regionaldep.  
Kultur- og kirkedep.  
Kunnskapsdep.     
Landbruks- og matdep.  
Miljøverndep.   
Nærings- og handelsdep.  
Olje- og energidep.   
Samferdselsdep.    
Utenriksdep.    
Datatilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen

Til toppen