Høring - utkast til forskrift om samisk menighet i sørsamisk område

Nidaros bispedømme har fremmet forslag for departementet om å opprette et forsøk med etablering av en samisk menighet i sørsamisk språkområde i en prøveperiode på fire år. Departementet har utarbeidet et utkast til forskrift og ber nå om synspunkter på forslaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2008

Saken er ferdigbehandlet. Forskrift om samisk menighet i sørsamisk språkområde ble fastsatt 11. desember 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009.

Lenke til forskriften på nettsiden til Lovdata

Vår ref.: 2007/02420 KIA MTB

Nidaros bispedømme har fremmet forslag for departementet om å opprette et forsøk med etablering av en samisk menighet i sørsamisk språkområde i en prøveperiode på fire år. Ved Kongelig resolusjon 15. mai 2008 fikk Kultur- og kirkedepartementet delegert myndighet til å fastsette ordning for en slik menighet. Forsøket er planlagt iverksatt fra 2009 og skal evalueres mot slutten av forsøksperioden.

Budsjett- og økonomiansvar for driften av sørsamisk menighet legges i forsøksperioden til Nidaros bispedømmeråd, som har et særskilt ansvar for det sørsamiske kirkeliv. Myndigheten kan delegeres til sørsamisk menighetsråd.

Vedlagt følger utkast til forskrift om etablering av samisk menighet i sørsamisk område. Departementet ber om synspunkter på forslaget.

Høringsfrist: 1. oktober 2008.

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Torbjørn Backer Hjorthaug
underdirektør

Adressater:

Bispedømmerådene, Biskopene
Samisk kirkeråd, Kirkerådet, Utvalg for sørsamisk kirkeliv
Presteforeningen, Fagforbundet, PARAT, Diakonforbundet

Forskrift om ordning for samisk menighet i sørsamisk område

§ 1 Formål
Forsøk med samisk menighet i sørsamisk språkområde er etablert for å fremme sørsamisk kirkeliv.

§ 2 Menighetsråd
Det velges et menighetsråd for samisk menighet i sørsamisk språkområde.

§ 3 Kirkelig betjening
Den særskilte kirkelige betjening av sørsamer i og utenfor sørsamisk språkområde skjer ved presten for sørsamer, som leder prestetjenesten i området.

Menighetsrådet skal samordne sin virksomhet med sørsamisk prestetjeneste.

§ 4 Tilsyn
Nidaros biskop fører tilsyn med den sørsamiske kirkelige virksomhet, menighetsrådet, prester og øvrige tilsatte i samsvar med bestemmelser gitt i tjenesteordning for biskoper. Der det sørsamiske språkområdet ligger i et annet bispedømme, skal tilsynet utøves i samråd med biskopen i det aktuelle bispedømme.

§ 5 Medlemsregister
Kirkerådet fører, i samarbeid med menighetsrådet, et medlemsregister for den samiske menigheten.

§ 6 Medlemskap og stemmerett
Medlem av Den norske kirke blir også medlem av samisk menighet hvis vedkommende blir registrert i det sørsamiske medlemsregister og:

a)     regner seg som same eller er gift med en same og er bosatt i sørsamisk språkområde eller

b)     regner seg som sørsame eller er gift med en sørsame og er bosatt utenfor sørsamisk språkområde eller

c)      har foreldre som er medlem i sørsamisk menighet eller

d)     har annen tilknytning til sørsamisk kirkeliv.

 

Menighetsrådet avgjør i tvilstilfeller om en person fyller vilkårene for å bli medlem.

Medlemmer som har kirkelig stemmerett, kan stemme ved valg av menighetsråd og under menighetsmøte.

Medlemskap i menigheten innebærer ingen begrensninger i rettigheter og plikter medlemmene har i det sokn der de er bosatt.

§ 7 Valg og sammensetning av menighetsråd
Samisk menighetsråd i sørsamisk område består av sørsamepresten og 4 andre medlemmer. Flertallet i menighetsrådet skal være samer etter sameloven.

Valg av menighetsråd skjer etter ordning godkjent av menighetsrådet. Bestemmelsene i kirkeloven §§ 6 og 7 og regler for valg av menighetsråd, fastsatt av Kirkemøtet, gjelder så langt de passer. Stemmegivningen skjer per post i samsvar med regler om stemmegivning ved valg av bispedømmeråd.

§ 8 Menighetsrådets oppgaver
Kirkeloven § 9, § 10 og § 11 om menighetsrådet og § 14 om kirkelig fellesråd gjelder så langt de passer.

Bestemmelser i gudstjenestebøkene og regler for bruk av kirken gjelder tilsvarende så langt de passer.

Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av den samiske menigheten når det etter lov, forskrift eller i bestemmelsene her ikke fremgår at myndigheten er lagt til et annet organ.

Menighetsrådet fremmer forslag overfor bispedømmerådet om opprettelse og nedleggelse av stillinger innen det sørsamiske arbeidsfeltet. Nidaros bispedømmeråd tilsetter og har arbeidsgiveransvar for sørsameprest, diakon, daglig leder og evt. øvrige statlige stillinger med arbeidsoppgaver knyttet til sørsamisk kirkeliv. Arbeidsgivermyndighet for diakonen og den daglige lederen kan delegeres til menighetsrådet, med unntak av tilsettings- og sanksjonsmyndigheten. Biskopen leder prestetjenesten, jf. tjenesteordning for biskop.

Menighetsrådet gir uttalelse i forbindelse med tilsetting av statlige tjenestemenn knyttet til kirkelig betjening av sørsamer, fremmer søknader om finansiering av tiltak og virksomhet innenfor sørsamisk kirkeliv og avgir for øvrig uttalelse når departement eller annen kirkelig myndighet ber om det, eller når menighetsrådet av eget tiltak ønsker å uttale seg.

Bispedømmerådet har budsjett- og økonomiansvar for virksomheten. Myndigheten kan delegeres til menighetsrådet. Menighetsrådet foreslår budsjett for rådets virksomhet.

§ 9 Formene for menighetsrådets virksomhet
Kirkeloven § 8 og § 13 og bestemmelsene om formene for menighetsrådets virksomhet gitt av Kirkemøtet gjelder så langt de passer.

Sørsamiske medlemmer i Samisk kirkeråd og Nidaros bispedømmeråd har møte- og talerett i rådet.

Menighetsrådet kan opprette underutvalg for geografisk avgrensede områder innen det sørsamiske området.

Menighetsrådet skal ha en daglig leder av virksomheten.

Utskrift av møteboken sendes til Samisk kirkeråd og bispedømmerådene i Nidaros, Hamar og Sør-Hålogaland.

§ 10 Formene for menighetsmøtets virksomhet
Kirkeloven § 10 og regler om formene for menighetsmøtets virksomhet, gitt av Kirkemøtet gjelder tilsvarende så langt de passer. Avstemning i menighetsmøtet kan skje per post i saker der menighetsrådet treffer bestemmelse om det.

§ 11 Overgangsbestemmelser
Nidaros bispedømmeråd ivaretar den myndighet og det ansvar som ellers tilligger det sørsamiske menighetsrådet inntil det første rådet er valgt.

 

Høringsinstanser:

Bispedømmerådene, Biskopene

Samisk kirkeråd, Kirkerådet, Utvalg for sørsamisk kirkeliv

Presteforeningen, Fagforbundet, PARAT, Diakonforbundet

Til toppen