Høring - utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Justis- og politidepartementet sender med dette utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll på høring. Forskriften er utarbeidet med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 5.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2008

Les høringsnotatet i pdf-format her.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Domstolsadministrasjonen

Høyesterett

Lagmannsrettene

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

Direktøren for Kriminalomsorgen region øst

Direktøren for Kriminalomsorgen region nordøst

Direktøren for Kriminalomsorgen region sør

Direktøren for Kriminalomsorgen region sørvest

Direktøren for Kriminalomsorgen region vest

Direktøren for Kriminalomsorgen region nord

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Tilsynsrådene for fengslene

Datatilsynet

Regjeringsadvokaten

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannen i Hordaland - Utdanningsavdelinga

Nasjonalt folkehelseinstitutt

NAV

Sosial- og helsedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Akademikerne

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

LO-stat

Norges Juristforbund

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Politiembetsmennenes Landsforbund

Politiets Fellesforbund

Sosialtjenestemennenes Landsforbund (STL)

Samfunnsviternes fagforening (SF)

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

Forsvarergruppen av 1977

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)

JUSS-BUSS

Jussformidlingen i Bergen

KROM (Norsk forening for kriminalreform)

Norges Handikapforbund

Rettspolitisk forening

SON (Straffedes organisasjon i Norge)

WayBack

Ungdom mot Vold

Norges Røde Kors

Barneombudet

Likestillingsombudet