Høring - utkast til forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn. Høringsfristen er 18. november 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2015

Vår ref.: 15/2662

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette ut et høringsnotat med forslag til forskrift til lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven). 

Karanteneloven ble vedtatt av Stortinget 5. mai 2015. Loven gir regler om informasjonsplikt, karantene og saksforbud når politikere i et departement samt embets- og tjenestemenn i statsforvaltningen skal tiltre stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet. Loven gir også regler om restriksjoner når politikere i et departement skal tiltre eller gjeninntre et embete eller en stilling i et departement. Karanteneloven skal bidra til å sikre tilliten til forvaltningen og tilliten til det politiske systemet. 

KMD foreslår at det gis forskriftsbestemmelser om følgende:

  • beregning av fristen for å fatte vedtak om karantene og saksforbud for tilsettingsmyndigheten og Karantenenemnda,
  • maksimumsbeløp for overtredelsesgebyr som kan ilegges ved grovt uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av karanteneloven,
  • utmåling og forfall av tvangsmulkt som kan ilegges ved manglende etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av karanteneloven, og
  • Karantenenemndas sammensetning og funksjonstid, samt saksbehandlingsregler for Karantenenemnda.

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater og virksomheter. 

Frist for å gi høringsuttalelse er 18. november 2015. 

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2429911. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

  • førstekonsulent Daniel Elias Quiñones Møgster på e-post deqm@kmd.dep.no eller telefon 22 24 70 42, eller
  • seniorrådgiver Anne Kirsti Lunde på e-post aki@kmd.dep.no eller telefon 22 24 48 38.

 

Med hilsen                                                                    

Per Kristian Knutsen (e.f.)

kst. statens personaldirektør

                                                                                          Yvonne Larssen

                                                                                          avdelingsdirektør

Akademikerne

Arbeiderpartiet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fremskrittspartiet

Helse- og omsorgsdepartementet

Høyre

Justis- og beredskapsdepartementet

Karanteneutvalget

Klima- og miljødepartementet

Kristelig folkeparti

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

LO Stat

Miljøpartiet de grønne

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Rødt

Samferdselsdepartementet

Senterpartiet

Sivilombudsmannen

Sosialistisk Venstreparti

Statsministerens kontor

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utenriksdepartementet

Venstre

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat

Til toppen