Høring - Utkast til Norges 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomitè

Den norske stat er part i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og skal levere en rapport om gjennomføringen av rettighetene i konvensjonen til kvinnediskriminerings komiteen (CEDAW). Komitéen har besluttet at Norges 9. rapport om gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon skal leveres til FN innen 1. februar 2016. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordinerer arbeidet med rapporten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2015

Vår ref.: 15/1370

Høring - Utkast til Norges 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomité

Den norske stat er part i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og skal levere en rapport om gjennomføringen av rettighetene i konvensjonen til kvinnediskriminerings komiteen (CEDAW). Komitéen har besluttet at Norges 9. rapport om gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon skal leveres til FN innen 1. februar 2016. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordinerer arbeidet med rapporten.

For nærmere informasjon om retningslinjer for rapporteringen og relevante bakgrunnsdokumenter se lenke på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/bld/nyheter/2015/apent-innspillsmote-om-norges-9.-rapport-til-cedaw/fns-kvinnediskrimineringskonvensjon/id2424034/

Vedlagt følger utkast til Norges 9. rapport til CEDAW. Utkastet er basert på bidrag fra berørte sektordepartementer. I tillegg har vi mottatt innspill fra noen aktører i sivilt samfunn på innspills møte som departementet avholdt 23. juni 2015, og i etterkant av møtet. 

Rapporten til CEDAW er to-delt og består av:

  1. Den nasjonale rapporten og
  2. det nasjonale basis dokumentet (Common core document) som gir mer generell informasjon om Norge.

Den nasjonale rapporten inneholder informasjon om utviklingen på likestillingsfeltet knyttet til de enkelte artiklene i konvensjonen i perioden fra 2010 etter Norge leverte sin siste rapport til komitéen og fram til i dag. I tillegg inneholder den myndighetenes svar på merknadene fra komitéen etter sist dialogmøte i 2012. Rapporten viser også til Norges mellomrapportering til komitéen fra 2014.

Det nasjonale basis dokumentet er fra 2013 og koordineres av Utenriksdepartementet.

I tillegg vil det, som ved med Norges 8. rapport til CEDAW, følge med et statistikkvedlegg knyttet til de 11 temaområdene som er definert i Beijingplattformen- og handlingsplanen. Det vil bli gjort noen mindre justeringer i statistikkvedlegget. Utover dette vil vedlegget bli oppdatert med de tallene som var inne ved sist rapportering.

Utkast til rapport sendes på høring til Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Barneombudet, KS, partene i arbeidslivet og sivilt samfunn.

Instanser som ikke er nevnt på høringslisten kan også gi innspill.

Fristen for innspill er satt til 17. november 2015 kl.10.00. Innspill skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send inn høringssvar”.

Alle innspill vil bli vurdert, men departementene står fritt til å bestemme om merknader skal innarbeides i rapporten. Har du ytterligere spørsmål kan Juliet Namuli Birabwa Haveland kontaktes. 

 

 Med hilsen   

                                                                      

Siw Ellefsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                    Juliet Namuli Birabwa Haveland

                                                                    fagdirektør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.