Høring - Utkast til Norges 9. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomitè

Den norske stat er part i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og skal levere en rapport om gjennomføringen av rettighetene i konvensjonen til kvinnediskriminerings komiteen (CEDAW). Komitéen har besluttet at Norges 9. rapport om gjennomføringen av FNs kvinnediskrimineringskonvensjon skal leveres til FN innen 1. februar 2016. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordinerer arbeidet med rapporten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.11.2015