Høring - Utkast til ny forskrift om gebyr og sektoravgift for tilsyn med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Resultat: Forskrift om adgang til å kreve gebyr og sektoravgift for tilsyn og annen oppfølging med arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2012

Vår ref.: 11/4691

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til ny forskrift om gebyr og sektoravgift for dekning av Petroleumstilsynets utgifter ved oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Arbeidsdepartementet ber om høringsinstansene merknader til saken innen 15. september 2012.

Med hilsen

Ragnhild Nordaas(e.f.)
ekspedisjonssjef                                                             

                                                                                          Tone Kjeldsberg
                                                                                          avdelingsdirektør        

 • Statsministerens kontor
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Statens Helsetilsyn
 • Arbiedstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Oljedirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Fellesforbundet
 • Industri Energi
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Oljearbeidernes Fellessammenslutning
 • SAFE
 • Akademikerne
 • Unio
 • Lederne
 • NITO
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Energibedriftenes Landsforening
 • Norsk Industri
 • Oljeindustriens Landsforening OLF
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Kystdirektoratet

Til toppen