Høring - utkast til ny forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2008

Vår ref.: 200702698- /MV

Høring - utkast til ny forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Ett av forslagene i Ot.prp. nr 31 (2006-2007) Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.) var å utvide promilleprogrammet til også å gjelde annen ruspåvirket kjøring.

Straffeloven § 53 første ledd bokstav e er nå vedtatt endret av Stortinget:

Retten kan også sette andre vilkår for utsettelsen, bla at den domfelte, dersom han samtykker, gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll, jf. nr. 6, eller program mot ruspåvirket kjøring for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 første ledd, og som har problem med alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Straffeprosessloven § 461 gjelder tilsvarende.

Lovendringen planlegges iverksatt i løpet av 2008.

Justis- og politidepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide utkast til ny forskrift. Arbeidsgruppens utkast til ny forskrift om program mot ruspåvirket kjøring følger vedlagt. Det legges opp til at forskriften skal utfylles med retningslinjer.

Vi vil særlig fremheve at utkastet innebærer at dagens egnethetsvurdering i personundersøkelsen ikke videreføres.

Videre vil vi fremheve at gjennomføringstiden foreslås satt til ti måneder, beregnet fra det tidspunktet domfelte møter første gang hos kriminalomsorgen.

Når det gjelder spørsmålet om kriminalomsorgen skal ha adgang til å ta stikkprøver av domfelte har arbeidsgruppen vært delt. I utkastet § 11 er det derfor skissert to ulike alternativer. Alternativ 1 innebærer en adgang til både stikkprøvekontroll og kontroll på grunnlag av mistanke, mens alternativ 2 kun innebærer kontroll på grunnlag av konkret mistanke. Vi ber særlig om at høringsinstansene uttaler seg om dette spørsmålet.

Det foreslås også at domfelte ved alvorlig eller gjentatte brudd på vilkår skal innkalles til en samtale om bruddet før saken oversendes regionalt nivå med innstilling om fullbyrding av den subsidiære fengselsstraffen.

Vi ber om uttalelse til utkastet så snart som mulig og senest innen 15.02.2008.

Utkastet bes også forelagt aktuelle underliggende instanser.

Med hilsen

Sissel Kofoed
fung. avdelingsdirektør

Maren Vaagan
rådgiver

Vedlegg

Høringsnotatet finnes i pdf-format her.

Til toppen