Høring - Utkast til vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2007

Utkast til vedtekter for Sikringsordningen tar utgangspunkt i vedtekter som er tilsendt fra Statens Pensjonskasse og Overføringsavtalens Rådgivende utvalg. Enkelte av forslagene til vedtekter krever endring av Overføringsavtalen.  Vi ber om å få eventuelle kommentarer til utkastet.

Høringsfristen er utsatt fra 21. september 2007 til 21. oktober 2007.

Vedlegg: