Høring - Utkast til vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2007

Utkast til vedtekter for Sikringsordningen tar utgangspunkt i vedtekter som er tilsendt fra Statens Pensjonskasse og Overføringsavtalens Rådgivende utvalg. Enkelte av forslagene til vedtekter krever endring av Overføringsavtalen.  Vi ber om å få eventuelle kommentarer til utkastet.

Høringsfristen er utsatt fra 21. september 2007 til 21. oktober 2007.

Vedlegg:

  

Vår ref.: 200204898-/KLO

Utkast til vedtekter for Overføringsavtalens sikringsordning

  

Med hjemmel i lov om Statens Pensjonskasse § 46 har Statens Pensjonskasse inngått avtaler med andre leverandører av offentlige tjenestepensjon om overføring av pensjonsrettigheter. Avtalene kalles i sum Overføringsavtalen. Overføringsavtalen sikrer at siste offentlige tjenestepensjonsordning en arbeidstaker var medlem i, utbetaler pensjon som om all pensjonsgivende tjenestetid var tjent opp i denne ordningen. Den utbetalende pensjonsordningen får refundert utgiftene fra de andre pensjonsordningene for den delen av den samlede pensjonen som er tjent opp hos dem.

Overføringsavtalen ble revidert i 2004. Den nye avtalen, som følger vedlagt, ble gitt virkning fra 01.11.2004. Avtalen etablerte en sikringsordning som ble gitt virkning fra 01.01.2004. Bakgrunnen for etableringen av Sikringsordningen var endringene i forsikringsvirksomhetsloven fra 01.01.2004, jf NOU 2003: 11 ”Konkurranse i kollektiv livsforsikring”, Ot prp nr 11 (2003-2004) ”Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv.” og Innst O nr 44 (2003-2004) ”Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet mv. (kommunale pensjonsordninger mv.)”.

Før 01.01.2004 ble manglende betalt pensjonspremie i en virksomhet dekket gjennom fellespremien i KLP og de kommunale pensjonskassene. Det var manglende premie knyttet til det som kan kalles ikke forsikringsbare ytelser som resten av forsikringsfellesskapet hos pensjonsleverandøren betalte. Dette omfatter følgende forhold:

  • løpende regulering av pensjoner og oppsatte rettigheter i takt med reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden (G-regulering),
  • tidligpensjon etter 85-års regelen, dvs adgangen til å fratre 3 år før aldersgrensen dersom summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid er minst 85 år,
  • bruttogarantien for ansatte i offentlig sektor. Dersom folketrygdens ytelser reduseres kompenseres dette av den offentlige tjenestepensjonen.

Fra 01.01.2004 opphørte denne utlignende ordningen gjennom vedtakelsen av det nye kapittel 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Fra 01.07.2006 er reglene videreført i forsikringsloven kapittel 10.
 
Da lov om forsikringsvirksomhet fikk nytt kapittel 8b, ble Banklovkommisjonens syn på kommunale pensjonsordninger lagt til grunn. Kommisjonens syn om at pensjonsleverandørene ikke hadde større ansvar enn det som det var betalt premie for, ble lovfestet. Kommisjonens oppfatning var i stor grad forskjellig fra det som inntil da hadde vært vanlig oppfatning og praksis. Overføringsavtalen ble endret som en følge av endringen i forsikringsvirksomhetsloven. Stortinget forutsatte at medlemmene ikke skulle tape på lovendringen som ble gjort med virkning fra 01.01.2004.

Vedlagt følger utkast til vedtekter for Sikringsordningen. Det er tatt utgangspunkt i vedtekter som er tilsendt fra Statens Pensjonskasse og Overføringsavtalens Rådgivende utvalg. Enkelte av forslagene til vedtekter krever endring av Overføringsavtalen.  Vi ber om å få eventuelle kommentarer til utkastet.

Departementet har vært i tvil om dekning etter forslagets § 6 første ledd andre og tredje setning bør tas med. I den grad en slik dekning ikke ble gjort etter systemet som gjaldt før 2004, er departementet innstilt på å ta ut bestemmelsen. Dette vil i så fall medføre at § 7 første ledd bokstav c også bortfaller. Vi ber om synspunkter på dette.

Høringsfrist 21. oktober 2007. 


Med hilsen

Bernhard A. Caspari (e.f.)
avdelingsdirektør

Knut Lorentsen
seniorrådgiver

Vedlegg:

Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunal Landspensjonskasse
Konkurransetilsynet
KS
Kredittilsynet
LO
Oslo kommune
Spekter
Statens Pensjonskasse
Storebrand
Unio
Vital
YS

 


Arbeidsgiverforeningen Spekter (17.09.07)
De selvstendige kommunale pensjonskasser (13.09.07)
Finansdepartementet (22.10.07)
Finansnæringens Hovedorganisasjon (17.10.07)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (19.10.07)
Justis- og politidepartementet (01.10.07) - ingen merknader
KLP Forsikring (21.09.07)
Kommunal- og regionaldepartementet (14.09.07) - ingen merknader
Konkurransetilsynet (22.10.07) - ingen merknader
Kredittilsynet (21.09.07)
KS (18.09.07)
Landsorganisasjonen i Norge (05.11.07)
Oslo kommune, Byrådet for finans og utvikling (19.09.07)
Statens pensjonskasse (22.10.07)

  

   

    

    
   

Til toppen