Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Departementet sender med dette rapporten ”Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder” på høring .

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.03.2015

Vår ref.: 15/453

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring rapporten ”Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder”. Rapporten er utarbeidet av advokat Else Leona McClimans og advokat Malin Renate Ranheim ved Advokatfirmaet Økland & Co og advokat Ph.d. Helga Aune i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PwC).

Alder omfattes av forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven kapittel 13. Arbeidsmiljøloven gjelder bare i arbeidsforhold. Diskrimineringslovene forbyr ikke diskriminering på grunn av alder. I rapporten anbefales det å lovfeste et forbud mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidsforhold. Lovligheten av forskjellsbehandling på grunn av alder foreslås regulert av det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling.

Regjeringen har ikke tatt stilling til om det skal foreslås et vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene i rapporten, herunder høringsinstansenes syn på behovet for og konsekvensene av et eventuelt forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidsforhold. Departementet ønsker også innspill på følgende punkter: 

  • Om det er behov for å gjøre særskilte unntak fra et eventuelt forbud mot diskriminering på grunn av alder utenfor arbeidsforhold i tillegg til det generelle unntaket for saklig forskjellsbehandling, for eksempel for aldersgrenser fastsatt i lov og/eller forskrift, eller for bestemte sektorer, for eksempel forsikringssektoren. 
  • Om det fortsatt bør gjelde et forbud mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven. 
  • De mulige økonomiske og administrative konsekvensene av et eventuelt forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidsforhold.

 

Instanser som ikke er nevnt på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Høringsfristen er 27. mars 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under ”Send inn høringssvar”.

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til mariette.garborg@bld.dep.no (telefon 22 24 25 39) eller thea-bull.skarstein@bld.dep.no (telefon 22 24 78 66)

 

Med hilsen                                                                         

Hege Nygård (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Mariette Garborg

                                                                                          førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Domstoladministrasjonen

Høyesteretts kontor

Riksadvokaten

Regjeringsadvokaten

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Utdanningsdirektoratet

Barneombudet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sivilombudsmannen

Statens seniorråd

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Institutt for samfunnsforskning

Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning

Norges forskningsråd

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Oslo universitetssykehus HF

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Den Norske Advokatforening

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Den norske dommerforening

Fagforbundet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Juristforbund

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Likestillingssenteret

Universitetet i Agder

Elevorganisasjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Human Rights Service

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jusshjelpa i Nord-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA)

Menneskerettsalliansen

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Psykologforening

Norsk Studentorganisasjon

Norske kvinners sanitetsforening

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Press - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

SOS Rasisme

Statistisk sentralbyrå

Stine Sofies Stiftelse

UNICEF Norge

UIT - Norges arktiske universitetet

Finans Norge

Jushjelpa i Midt-Norge

Norsk Studentorganisasjon

Voksne for barn

Seniorsaken

Rettspolitisk forening

Norges Idrettsforbund