Høring - utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

I anmodningsvedtak nr. 1101 (2016-2017) har Stortinget bedt regjeringen utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Utredningen skal blant annet klargjøre kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel uten å komme i konflikt med flaggstatsprinsippet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.09.2019

Vår ref.: 19/3837

Nærings- og fiskeridepartementet mottok 31. mai 2019 en ekstern utredning av saken gjennomført av Wikborg Rein Advokatfirma AS og Oslo Economics AS. Vi sender med dette på høring deres rapport "Vurdering av muligheten til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk kontinentalsokkel". Utredningens formål har vært å vurdere mulighetene for å iverksette norske lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip, fra et rettslig og samfunnsøkonomisk perspektiv.

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2662188.

 

Frist for å sende inn høringssvar er 27. september 2019.

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

 

 

Med hilsen

  

Gaute Sivertsen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Henrik Schmidt-Horix

seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Fiskeridirektoratet

Konkurransetilsynet

Kystverket

Petroleumstilsynet

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Den Norske Advokatforening

Det norske maskinistforbund

DNV GL

Equinor

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fellesforbundet

Fellesforbundet for sjøfolk

Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede (UNIO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtforbundet

Industri Energi

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NHO Sjøfart

Nordisk Skibsrederforening

Norges Rederiforbund

Norsk Industri

Norsk Olje og gass

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Sjømat Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole (NHH)

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet