Høring - Utvidet straffansvar ved internasjonal barnebortføring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2011

Vår ref.: 201002072 ES AIK/mk

Høring - Utvidet straffansvar ved internasjonal barnebortføring

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag om utvidet straffansvar ved internasjonal barnebortføring, jf. vedlagte høringsnotat.

Foreldreansvaret er avgjørende for om man lovlig kan flytte med barnet sitt til utlandet. Har gjenværende forelder del i foreldreansvaret, kan man ikke lovlig flytte til utlandet med barnet uten samtykke fra den gjenværende forelderen. En ulovlig bortføring er imidlertid bare straffbar når samværsforelderen bortfører barnet til utlandet. Departementet går inn for å utvide straffansvaret slik at bortføring til utlandet foretatt av den forelderen barnet bor fast hos, også omfattes på visse vilkår.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget. Høringsfristen er 31. januar 2011. Høringsuttalelser sendes til Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få høringssvarene elektronisk i tillegg til i ordinært brev. E-post kan sendes til postmottak@jd.dep.no.

Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Med hilsen

 

Knut Erik Sæther
avdelingsdirektør

                                                          Anette Isachsen Kræmer
                                                          lovrådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatene
Politidirektoratet
Sivilombudsmannen

Amnesty International (norsk avdeling)
Barneombudet
Barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det norske Menneskerettighetshuset
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forsvarergruppen av 1977
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Krisesentersekretariatet
Landsforeningen for voldsofre og motarbeiding av vold
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mottak voldtekt/seksuelle overgrep Oslo kommune
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Politiets Fellesforbund
Politihøgskolen
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Stine Sofies Stiftelse
Stiftelsen rettferd for taperne
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter mot incest

 

Til toppen