Høring - Utvidet timetall på barnetrinnet 2008

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i Læreplanverkets del om fag- og timefordeling i grunnskolen. Stortinget har sluttet seg til at timetallet på barnetrinnet utvides med fem uketimer på 1. - 4. årstrinn, fordelt med to timer i norsk, to timer i matematikk og en time i engelsk. I statsbudsjettet for 2008 er det lagt inn midler for at hele utvidelsen på fem timer skal iverksettes fra og med høsten 2008. Det er gjennomføringen av utvidelsesvedtaket som er på høring. I høringsbrevet sies det også at kommunene uavhengig av høringen kan fortsette sin planlegging for at hele utvidelsen settes i verk fra høsten 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2008

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i Læreplanverkets del om fag- og timefordeling i grunnskolen. Stortinget har sluttet seg til at timetallet på barnetrinnet utvides med fem uketimer på 1. - 4. årstrinn, fordelt med to timer i norsk, to timer i matematikk og en time i engelsk. I statsbudsjettet for 2008 er det lagt inn midler for at hele utvidelsen på fem timer skal iverksettes fra og med høsten 2008. Det er gjennomføringen av utvidelsesvedtaket som er på høring. I høringsbrevet sies det også at kommunene uavhengig av høringen kan fortsette sin planlegging for at hele utvidelsen settes i verk fra høsten 2008.
(04.02.2008)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (pdf-fil)

 

Høringsuttalelser vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Timetallsutvidelsen er innført fra og med høsten 2008. Fordelingen av timene på fag og årstrinn er tatt inn i rundskriv F-12-08.

 

Vår ref.: 200800684

Dette høringsbrevet er bare publisert i PDF-format. Last ned brevet ved å klikke på lenken nedenfor.

Høringsbrev - Utvidet timetall på barnetrinnet 2008 (PDF-fil)

Høringsinstanser

Akademikerne
Barneombudet
Cochleaklubben
Departementene
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Grunnskoler for norske barn i utlandet
Hørselshemmedes landsforbund
Kommunene
KS
Kristne Friskolers Forbund
LUFS - Landslaget for udelt og fådelt skole
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Lærerorganisasjonene
Norges Døveforbund
Norsk skolelederforbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Privatskoleorganisasjonene
Riksrevisjonen
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Steinerskolene i Norge
Styrene for de statlige skolene
Styrene for de private skolene
Utdanningsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen