Høring - Vegtrafikkloven ny § 43 b - Rett til å behandle personopplysninger – politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til ny § 43 b i vegtrafikkloven – Rett til å behandle personopplysninger, på høring. Høringsnotatet er utarbeidet i tett samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2016