Høring - Vegtrafikkloven ny § 43 b - Rett til å behandle personopplysninger – politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre

Samferdselsdepartementet sender med dette forslag til ny § 43 b i vegtrafikkloven – Rett til å behandle personopplysninger, på høring. Høringsnotatet er utarbeidet i tett samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2016

Vår ref.: 15/930

Høringsbrev (pdf)

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter  

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet  

Direktoratet for forvaltning og IKT  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

Finansdepartementet  

Finansnæringens Hovedorganisasjon  

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet  

Helsedirektoratet

Klima- og miljødepartementet  

Kommunal- og  moderniseringsdepartementet  

Kongelig Norsk Automobilklub  

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kriminalpolitisentralen - Kripos  

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet  

Landbruks- og matdepartementet  

Landsorganisasjonen i Norge  

Teknikk og kompetanseutvikling Lederne - Organisasjon for ledelse  

Norges Automobil-Forbund  

Norges Bilbransjeforbund  

Norsk Tjenestemannslag  

Nærings- og fiskeridepartementet  

Næringslivets Hovedorganisasjon  

Olje- og energidepartementet  

Opplysningsrådet for Veitrafikken

Parat

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund  

Politiets Sikkerhetstjeneste  

Politihøgskolen  

Regjeringsadvokaten  

Riksadvokaten  

Sivilombudsmannen  

Skattedirektoratet  

Statens helsetilsyn  

Trafikkforsikringsforeningen  

Trafikkforum AS  

Utenriksdepartementet  

Utlendingsdirektoratet  

Vegdirektoratet  

Økokrim