Vurdering av behovet for å styrke flypassasjerenes beskyttelse ved konkurs i flyselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.10.2009

Vår ref.: 09/1705-MF

Samferdselsdepartementet viser til tidligere kontakt i saken, blant annet møte med berørte selskaper, myndigheter og interesseorganisasjoner i departementets lokaler 17. desember 2008.

1. Rapport bestilt av EU-kommisjonen
På møtet signaliserte departementet at det ville avvente ferdigstillelsen av en rapport EU-kommisjonen på det tidspunktet hadde bestilt fra konsulentselskapet Booz & Co. Denne rapporten er nå offentliggjort.

Formålet med dette brevet er å innhente berørte instanser syn på de ulike vurderingene og modellene som presenteres i rapporten. Vi ber om at eventuelle merknader sendes Samferdselsdepartementet innen 11.10.2009.

Fordi rapporten er på 119 sider ber vi i utgangspunktet adressatene om å laste den ned fra departementets nettside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/hoeringer.html?id=2066

Dersom noen likevel ønsker en papirversjon av rapporten, bes de ta kontakt med departementet på telefon 22 24 82 50.

Vi har forsøkt å klargjøre hvordan Kommisjonen selv tar sikte på å forholde seg til innholdet i rapporten, men foreløpig uten å få noe klart svar. I påvente av en avklaring av hvordan EU vil forholde seg til rapporten er det nødvendig å vurdere behovet for nasjonale tiltak.

Rapporten har en åpen og lite konkluderende karakter. I tilbakemeldingene ber vi derfor adressatene særlig om (kategoriene er overlappende):

a) å vurdere om den listen over tiltak som fremgår av rapportens punkt 6.4 er utfyllende eller om den bør suppleres med flere virkemidler.

b) å gi uttrykk for om de er enige i de vurderingene som fremgår av punktene 6.4.1 – 6.4.8 og eventuelt hvorfor de ikke er det.

c) å vurdere om det er forhold ved det norske markedet som tilsier at de vurderingene som fremgår av rapporten er gale eller lite dekkende, og som derfor krever andre løsninger.

d) å vurdere om forebyggende løsninger (typisk de som avverger konkurs) er å foretrekke fremfor de som gir passasjerene rettigheter når konkursen først er et faktum, eller alternativt hvorfor begge deler er nødvendige.

e) å vurdere om det å sette passasjeren i stand til selv – ved hjelp av god informasjon – å foreta bedre og mer effektive valg enn generell (mindre treffsikker?) beskyttelseslovgivning.

f) å vurdere om passasjerene fremdeles bør har rett til å velge et billig produkt som innebærer at en ”tar en sjanse”.

Vi ber også adressatene opplyse om de er kjent med at andre land enn Danmark (se punkt 2) har iverksatt beskyttelsestiltak i påvente av eventuelle felleseuropeiske tiltak.

2. Endringene i den danske loven om rejsegarantifond
Som bakgrunnsinformasjon for adressatenes vurderinger under punkt 1 tror vi det er en fordel med en kort redegjørelse for de ordningene som nylig er foretatt i dansk lovgivning.

Kort tid etter at det danske flyselskapet Sterling gikk konkurs i oktober 2008 gikk den danske økonomi- og erhversministeren ut og sa at det var aktuelt å utvide den danske reisegarantiordningen til å omfatte, ikke bare tradisjonelle pakkereiser, men også rene flyreiser. Den danske Forbrukerstyrelsen sendte i februar 2009 ut høringsnotat  med forslag til endringer i lov om rejsegarantifond. Endringen ble vedtatt 29. mai 2009.

Lovendringen innebærer at loven blir utvidet til å omfatte både rene flyreiser og leie av bil. På den annen side omfatter ordningen bare personer som reiser privat (ikke næringsreisende) og personer som har kjøpt tjenestene av ”danske” tilbydere (som er sluttet til den danske reisegarantiordningen). Det vil være opp til de reisende selv om de vil benytte seg av ordningen ved å tegne en reiseforsikring til 20 kroner som, etter det vi forstår, tilbys av den Rejsegarantifondet.

Den danske ministeren har sagt at det optimale ville være ”at der indføres fælles EU-regler på området, og regeringen vil derfor arbejde for fælles europeiske regler, så der ikke kun er en dansk baseret garanti.”


Med hilsen


Øyvind Ek e.f.

Morten Foss

 

Vedlegg 1: Study on Consumer Protection against Aviation Bankruptcy (pdf: 2 Mb)

Vedlegg 2: Dansk lovforslag (pdf)

 

Aeroflot
Barne- og likestillingsdepartementet
Forbruker Europa
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon/Norsk ReiselivsForum
Icelandair
Lufthansa Norge
NHO Luftfart
Norwegian Air Shuttle ASA
SAS Norge AS

Til toppen