Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriften

Høring om å stadfeste Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriften kapittel 12, og dermed gjøre regelen gjeldende for alle advokater uavhengig av medlemskap i Advokatforeningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.04.2019

Vår ref.: 18/3784

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk punkt 1.4. som en del av Advokatforskriften kapittel 12. Ved at regelen stadfestes som forskrift vil den gjelde for alle advokater uavhengig av medlemskap i Advokatforeningen.

Domstolloven § 224 annet ledd fastslår at «Den Norske Advokatforening kan utarbeide nærmere regler for hva som skal anses som god advokatskikk. Reglene kan stadfestes av Kongen og har i så fall virkning som forskrift». Formålet med høringen er å få frem om det foreligger vesentlige mangler ved eller innvendinger mot reglen som skulle tilsi at den ikke er egnet for å bli stadfestet som forskrift. Det vil ikke kunne gjøres innholdsmessige endringer i Regler for god advokatskikk punkt 1.4 før en eventuell stadfestelse som forskrift.

Det vises til Advokatforeningens anmodning, herunder utredningen fra Advokatforeningens ad hoc-utvalg, for en nærmere beskrivelse av Regler for god advokatskikk punkt 1.4 og bakgrunnen for vedtakelsen av denne.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. april 2019.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2624226.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge høringsbrevet og forslaget for eventuelle underliggende etater som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Med vennlig hilsen
Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Anette Bleikelia Musæus
fagdirektør

Kopi: Den Norske Advokatforening

 • Advokatbevillingsnemnden
 • Akademikerne
 • Amnesty International i Norge
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske Revisorforening
 • Departementene
 • Det juridiske fakultet, Bergen
 • Det juridiske fakultet, Oslo
 • Det juridiske fakultet, Tromsø
 • Disiplinærnemnden for advokater
 • Domstolsadministrasjonen
 • Finansklagenemnda (FinKN)
 • Finansnæringens hovedorganisasjon
 • Finanstilsynet
 • Forbruker Europa
 • Forbrukertvistutvalget
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forliksrådene
 • Forum for utvikling og miljø (ForUM)
 • Gatejuristen i Bergen
 • Gatejuristen i Hamar
 • Gatejuristen i Kristiansand
 • Gatejuristen i Oslo
 • Gatejuristen i Stavanger
 • Gatejuristen i Tromsø
 • Gatejuristen i Trondheim
 • Gatejuristen i Tønsberg
 • Help Forsikring
 • Helsingforskomiteen
 • Høyesterett
 • ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juristenes utdanningssenter
 • Juristforbundet
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Juss Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Lagmannsrettene
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
 • Norges Juristforbund
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Offentlige advokaters forening
 • Raftostiftelsen
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettshjelpernes juristforening
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Sametinget
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tilsynsutvalget for dommere
 • Tingrettene
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

Til toppen