Høring – anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2013

Vår ref.: 13/1413

Høringsinstanser

i henhold til vedlagt liste

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/1413

20.03.2013

 

Høring – anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om enkelte lovendringer og en ny forskrift om anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen.

 

I motsetning til strafferett og privatrett gjelder ikke offentligrettslige lover automatisk for Svalbard og Jan Mayen, og helselovgivningen er foreløpig i liten grad gjort gjeldende.

 

I høringsnotatet redegjøres for en del faktiske, rettslige og administrative særtrekk som må tas i betraktning i vurderingen av hvilke lover som bør gjelde. Forholdene på henholdsvis Svalbard og Jan Mayen er ulike på mange punkter, og det er bare Svalbard som har lokalsamfunn og helsetjeneste av et visst omfang. Høringsnotatet omhandler derfor i størst grad Svalbard.

 

I høringsnotatet foreslås at en rekke helselover og forskrifter gis anvendelse for Svalbard og at enkelte lover gis delvis anvendelse. For Jan Mayen foreslås at enkelte lover gjøres gjeldende.

 

Hovedhensikten er å modernisere helselovgivningen for Svalbard og legge den tettere opp til fastlandslovgivningen. Helsemessige forhold på Svalbard reguleres i dag i hovedsak av en egen forskrift fra 1928. Formålet er ikke å innføre nye typer tjenester på Svalbard eller Jan Mayen.  

 

 

Departementet ønsker høringsinstansenes syn både på hvilke lover og forskrifter som bør gis anvendelse (helt eller delvis) og behovet for tilpasninger ut fra de stedlige forholdene. Blant annet er det ønskelig å få synspunkter på hvilke deler av spesialisthelsetjenesteloven som eventuelt bør gjøres gjeldende.

 

Departementet ønsker også høringsinstansenes innspill på hvilke offentlige instanser som for Svalbard bør ivareta oppgaver og ha myndighet etter smittevernloven, folkehelseloven, matloven og kosmetikkloven.

 

Videre ønskes synspunkter på regeltekniske aspekter med tanke på å gjøre den foreslåtte forskriften mest mulig klar og brukervennlig.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til forslagene i høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen 23. august 2013.

 

Merknader kan også sendes til:

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep.

0030 OSLO

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets sider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

 

Med vennlig hilsen                                                         

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Salvesen

                                                                                          avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

 

Akademikerne

Akupunkturforeningen

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY)

Apotek Spitsbergen

Apotekforeningen

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Avinor Svalbard

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologinemnda

Datatilsynet

DELTA

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Diabetesforbundet

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (Finans Norge)

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forsvaret

Forum for Bioteknologi

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Human-Etisk Forbund

Hovedredningssentralene

Hørselshemmedes Landsforbund

Innovasjon Norge

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

Kings Bay AS

Kosmetikkleverandørenes Forening (KLF)

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen Røde kors hjelpekorps

Mattilsynet

Medisinsk fødselsregister

Mental Helse Norge

Meteorologisk institutt

MS-forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

NAV

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Røde Kors

Norsk audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeut Forbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk luftambulanse

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Polarinstitutt

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Regjeringsadvokaten

Redd Barna

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens strålevern

Statistisk sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Organdonasjon

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Svalbard kirke

Svalbard Næringsforening

Svalbard reiselivsråd

Svalbard Science Forum

Sysselmannen på Svalbard

Teknologirådet

Telenor Svalbard

Troms politidistrikt

Trust Arktikugol

UNIO

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus

Virke

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)