Høring – delegasjon av myndighet til å ettergi sakskostnader i straffesaker og utkast til retningslinjer

Høring med forslag om delegasjon av myndighet til å ettergi sakskostnader i straffesaker til Statens innkrevingssentral og utkast til retningslinjer for behandling av anmodninger om ettergivelse av sakskostnader i straffesaker.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.01.2017

Vår ref.: 15/1907

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om delegasjon av myndighet til å ettergi sakskostnader i straffesaker til Statens innkrevingssentral (SI) og utkast til retningslinjer for behandling av anmodninger om ettergivelse av sakskostnader i straffesaker. 

Ved forskrift 2010-09-03-1244 er Justis- og beredskapsdepartementet gitt fullmakt til å ettergi sakskostnader i straffesaker når særlige forhold taler for det og å utarbeide generelle retningslinjer for behandling av anmodninger om ettergivelse.

Departementet ber om innspill til forslag om delegasjon av ettergivelsesmyndighet til SI og utkast til retningslinjer for behandlingen av søknader om ettergivelse av sakskostnader i straffesaker.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2516881

Frist for å sende inn høringssvar er 25. januar 2017.

Høringer er åpne og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Departementet understreker at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Med vennlig hilsen
Stig Meisler Storvik
avdelingsdirektør

Ingeborg Margrethe Svanes
seniorrådgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet         
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • For Fangers Pårørende (FFP)
 • Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
 • Forsvarergruppen
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Retretten
 • Riksadvokaten
 • Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Røde Kors visitortjeneste
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Stine Sofies Stiftelse
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • WayBack

Til toppen